Oferta szkoleń podatkowychPodatki zagraniczne - podatek u źródła, unikanie podwójnego opodatkowania, delegowanie pracowników za granicę

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Łódź
2019-10-14 - 2019-10-16
Ewelina Lelito, LL.M.
21 h
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
1650 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

DZIEŃ 1:
Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
1.1.    Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego (umiejscowienie w systemie źródeł prawa w Polsce, właściwe organy, rola OECD, Model Konwencji OECD)
1.2.    Bezpośredni skutek umów międzynarodowych.
1.3.    Wprowadzenie do europejskiego prawa podatkowego. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej. Zakaz dyskryminacji. Swoboda przedsiębiorczości. Zasada proporcjonalności.  
1.4.    Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”).
1.5.    Konstrukcja poszczególnych umów

2. REZYDENCJA PODATKOWA.
2.1.    Obowiązek podatkowy (znamiona podlegania w Polsce nieograniczonemu i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – case study.
2.2.    Zakres podmiotowy Modelu Konwencji OECD.
2.3.    Orzeczenia sądów i interpretacje indywidualne.  

3. ZYSKI PRZEDSIĘBIORSTW – case study.

4. ZAKŁAD – case study
4.1.    Zakład podatkowy jako podatnik podatku dochodowego.
4.2.    Zakład podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.3.    Zakład podatkowy w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4.4.    Znamiona zakładu podatkowego – Case study
4.5.    Działalność przygotowawcza i pomocnicza w świetle Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku;
4.6.    Plac budowy jako zakład podatkowy – Case study
4.7.    Działalność prowadzona poprzez zależnego przedstawiciela.
4.8.    Rozrachunki między jednostką macierzystą a zakładem podatkowym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.9.    Metoda bezpośredniego przypisywania zysków zakładowi podatkowemu. Metoda pośredniego przypisywania zysków zakładowi podatkowemu – Case study.
4.10.   Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy zakładem podatkowym a jednostką macierzystą.
4.11.   Rozliczanie strat zakładu podatkowego.
4.12.   Przypisywanie kosztów i przychodów do miejsca położenia zakładu podatkowego. Sposób dokumentowania: faktura, nota
4.13.   Przedstawienie wyniku zakładu podatkowego w deklaracji jednostki macierzystej.
4.14.   Różnice kursowe.
4.15.   Wyposażenie zakładu w kapitał, towary handlowe, środki trwałe – VAT, PDOP
4.16.   Omówienie aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych.

5. METODY UNIKANIA PDOWÓJNEGO OPODATKOWANIA – case study.
5.1.    Metoda kredytu podatkowego (zaliczenia)
5.2.    Metoda wyłączenia z opodatkowania z zastrzeżeniem progresji.

DZIEŃ 2:
Opodatkowanie dochodów transgranicznych, podatek u źródła.  

1.   Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”.

2.   Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.

3.   Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4.   Certyfikaty rezydencji:
a) definicja certyfikatów rezydencji,
b) rola certyfikatów rezydencji,
c) forma certyfikatów rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) omówienie przykładowych certyfikatów.

5.  Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja odsetek,
b) poszczególne rodzaje płatności traktowane jako odsetki:
• odsetki od kredytów i pożyczek,
• odsetki od zobowiązań handlowych,
• odsetki karne,
• odsetki w ramach cash pooling’u.

6.  Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja należności licencyjnych,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
• znaki towarowe,
• know-how,
• licencje na programy komputerowe,
• prawa do używania praw autorskich,
• licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
• użytkowanie urządzenia przemysłowego.

7.  Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

8.  Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.

9.  Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja dywidend,
b) dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
c) warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła”.

10. Podatek „u źródła” od biletów lotniczych.

11. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym:
a) zakres pojęcia „usługi o podobnym charakterze”
b) szczególne rodzaje usług niematerialnych:
• usługi doradcze,
• usługi księgowe,
• usługi badania rynku,
• usługi prawne,
• usługi reklamowe,
• usługi zarządzania i kontroli,
• usługi rekrutacji i pozyskania personelu,
• udzielanie poręczeń i gwarancji.

12. Nowe zasady pobory podatku „u źródła” w 2019 r.:
a) zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
b) zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”,
c) opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
d) zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
e) certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
f) zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
g) nowe zasady odpowiedzialności płatnika.

13. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR,
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R,
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

14. Problemy praktyczne związane z poborem podatku „u źródła”:
a) zakres pojęcia „wypłaty”,
b) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku „u źródła”,
c) pobrany podatek „u źródła” jako koszt uzyskania przychodu,
d) zasady ubruttowienia należności podmiotu zagranicznego.

15. Pytania i odpowiedzi.

16. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych.

DZIEŃ 3:
ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ

1. PRAWO PRACY – case study.
1.1.   Podstawa prawna.
1.2.   Dokumenty związane z oddelegowaniem.


2. REZYDENCJA PODATKOWA PRACOWNIKA.
2.1.   Ustalenie rezydencji pracownika przed rozpoczęciem oddelegowania i monitorowanie ewentualnych zmian w trakcie oddelegowania
2.2.   Możliwość i konsekwencje zmiany rezydencji w trakcie roku
2.3.   Rozstrzygniecie konfliktu podwójnej rezydencji (podwójnego nieograniczonego obowiązku podatkowego)

3. STOSOWANIE UMOWY.
3.1.   Ustalenie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) oraz poprawne zakwalifikowanie dochodu pracownika do właściwego artykułu UPO
3.2.   Kolizje między art. 15 a art. 16 UPO (względnie również art. 17 i 19)
3.3.   Problem tzw. „samozatrudnienia” na umowach cywilnoprawnych i jego możliwej odmiennej kwalifikacji w świetle UPO
3.4.   Kompetencje poszczególnych zaangażowanych państw do opodatkowania osób pracujących w innym kraju na podstawie UPO
a.     opodatkowanie wg miejsca wykonywania pracy
b.     klauzula dotycząca oddelegowania
c.     klauzula dotycząca wynajmu siły roboczej
d.     zasady unikania podwójnego opodatkowania
3.5.  Wpływ zatrudniania pracowników za granicą na możliwość powstania zagranicznego zakładu pracodawcy

4. DOKUMENTACJA.
4.1.  Obowiązki podatkowe podmiotu zatrudniającego osoby pracujące w innym kraju niż miejsce zamieszkania
4.2.  Ustalanie podstawy opodatkowania przez płatników (diety, świadczenia rzeczowe)
4.3.  Obowiązki informacyjne – PIT-11
4.4.  Informacje podatkowe wynikające z Ordynacji Podatkowej

5. CASE STUDY.
5.1.  Kazus pracownika oddelegowanego na zagraniczny plac budowy
5.2.  Kazus pracownika pracującego równolegle w kraju i za granicą

6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.
6.1.  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę w innym kraju unijnym
6.2.  Zasada jednego właściwego ustawodawstwa
6.3.  Wykonywanie pracy na terenie jednego państwa
6.4.  Klauzula dotycząca oddelegowania
6.5.  Wykonywanie pracy na terenie większej liczby państw
6.6.  Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową
6.7.  Zasady odliczania zapłaconych zagranicą składek ubezpieczeniowych od podstawie opodatkowania w kraju, z uwzględnieniem odmienności zagranicznego i polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
6.8.  Przebieg procesu uiszczania należności publicznoprawnych (składki ubezpieczeniowe, podatek) przy pracownikach oddelegowanych za granicę
6.9.  Pensja brutto jako punkt wyjścia
6.10. Naliczenie właściwych składek ubezpieczeniowych (w zależności od sytuacji danego pracownika: w Polsce lub zagranicą)
6.11. Zastosowanie danych do celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (w zależności od sytuacji danego pracownika: w Polsce lub zagranicą)
6.12. Odliczenie składek ubezpieczeniowych od podatku dochodowego w kraju wzgl. zagranicą
6.13. Zastosowanie danych wynikających z obliczenia zaliczki na podatek przy obliczeniu kwoty wypłaty
6.14. Przeniesienie danych z rozliczeń miesięcznych do zeznania rocznego w Polsce wzgl. zagranicą
6.15. Przypadek szczególny: oddelegowanie / zatrudnienie zagranicznego członka zarządu lub rady nadzorczej

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujacych się rozliczaniem podatków międzynarodowych, głównych księgowych, księgowych, osób specjalizujących się w rozliczaniu podatków oraz rozliczających wszelkie koszty pracowników delegowanych za granicę.

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowanie zakładów oraz kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników oddelegowanych za granicę.

Korzyści

Szkolenie umożliwia pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków międzynarodowych i kwestii rozliczania pracowników oddelgowanych za granicę, w tym członków zarządu. Szkolenie prowadzi doświadczony doradca podatkowy specjalizujący się w tych zagadnieniach.

Wykładowca

Ewelina Lelito, LL.M.

Ewelina Lelito, LL.M. - prawnik, doradca podatkowy oraz absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie w Wiedniu. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami, które zdobywała w spółkach doradztwa podatkowego. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego oraz kieruje działem podatkowym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży dystrybucyjnej. Autorka publikacji z zakresu podatków dochodowych. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi zważywszy na wydaną interpretację indywidualną, po i w trakcie kontroli, jak również przed sądami administracyjnymi.

Opinie.

Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie. Przekazane informacje na pewno będą pomocne.

 M. Piekarska LARGO TRADE

Szkolenie prowadzone w sposób angażujacy uczestników, barwnie i w sposób komunikatywny.

M. Szymańska JODKO SCHIEWE

Bardzo dobra znajomość zagadnień.

J. Kroczynska JOHN COTTON EUROPE

Bardzo sprawne szkolenie.

T. Hodij SONEL SA

Szkolenie wyczerpująco wyjaśnia zagadnienia zwłaszcza praktyczne, wykładowca nie pozostawia żadnych pytań bez wyczerpującej odpowiedzi.

B. Turczyn PPK SP. Z O.O.

Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana bardzo dobrze.

I. Dzida PATOKA IND LTD

Merytorycznie, konkretnie, profesjonalnie.

A.Gackowicz Graafrol

Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej, dużo praktycznych infomacji.

M.Bankiel Intra

Temat aktualny przedstwiony merytorycznie. Liczne przykładydokumentacyjne. Bardzo polecam.

W.Wenglorz Antrax Consulting

Szkolenie rozjaśniło tematykę , mogę zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

K. Kłopotowska HL Distribution Center Europe

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pani prowadząca w bardzo jasny, przejrzysty sposób tłumaczy przedstawiona problematykę na przykłądach. Udostęnione materiały są bogate w informacje.

A. Kotyrba MPGK

Pani prowadząca była bardzo dobrze przygotowana. Zajęcia były profesjonalnie prowadzone. Każdy przykład został wyjaśniony.

I.Jarząbek MPGK

Kompleksowo i profesjonalnie.

A.Biedziuk ZWiK Żary

Warsztaty przeprowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J.Popko Probet-Dasag

Szkolenie merytoryczne-dokładnie omówione zagadnienia.Prowadząca bardzo przejżyście omówiła tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Domadek

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość wykładowcy.

E.Bybel Plastbud

Temat szeroko omówiony,prowadząca jasno wyjaśniła problematykę,bogate materiały,miła atmosfera szkolenia.

B.Gadecka-Ball PUM Sp. z o.o.

Ze szkolenia wyniosłam bardzo dużo przydatnych informacji.

E.Rewers ZUK Cybinka

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość prowadzącego szkolenie.

E.Bybel Plastbud

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Bomadek

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko Probet Dasag

 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1650 plus 23% VAT, razem 2029.5
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl