Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w 2020 r.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Gdańsk
2019-10-24 - 2019-10-25
Paweł Małecki
12 h
wnt-wdt, import - eksport, vat wewnątrzwspólnotowy
999 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

DZIEŃ PIERWSZY

I. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe i międzynarodowe
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
a) definicja w świetle ustawy o VAT,
b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT,
c) zaliczki WNT – konsekwencje podatkowe,
d) niewłaściwym rozpoznaniu WNT
e) nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP  stanowić WNT?
f) nabycie towarów wraz z montażem – czy to jest WNT?
g) przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT?
h) transakcje WNT wykazywane w deklaracji VAT-7 a  nie wykazywane w informacji VAT-UE?

2. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WNT
a) zasady zgłaszania oraz funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w Polsce,
b) moment powstania obowiązku podatkowego WNT w ramach magazynu konsygnacyjnego,
c) zmiana przeznaczenia towarów a obowiązek podatkowy w WNT,
d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego a wystawienie faktury – obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
a) definicja w świetle ustawy o VAT,
b) warunki zastosowania stawki VAT 0%,
c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych
d) nowe wymogi dokumentacyjne WDT w związku ze zmianą dyrektywy od roku 2020,
e) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,
f)  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

4. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WDT - Zasady dostaw wewnątrzwspólnotowych do magazynu konsygnacyjnego w innych krajach UE:
a) czy polski podatnik może posiadać magazyn konsygnacyjny w innym kraju UE?,
b) moment powstania obowiązku podatkowego WDT w ramach magazynu konsygnacyjnego,
c) zmiana przeznaczenia towarów lub powrót towarów z magazynu a obowiązek podatkowy w WDT,
d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego przez kontrahenta a wystawienie faktury – obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,
e) kursy waluty przy miesięcznym rozliczaniu WDT z magazynu konsygnacyjnego.

5. Ujednolicenie zasad opodatkowania dostawy z magazynów konsygnacyjnych (call-off stoc) od 2020 roku na terytorium UE:
a) nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stoc a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym ,
b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stoc,
c) jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stoc,
d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stoc,
e) zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stoc,
f) jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stoc,
g) skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

6. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:
a)  kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?
b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania,
c) zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

II. Ujęcie transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_VAT – przepisy ustawy o VAT oraz stanowisko Ministerstwa Finansów.

III. Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE:
a) jakie transakcje będą raportowane we wszystkich krajach UE,
b) jaki wpływ będą miały nowe zasady raportowania na możliwości weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe?

IV. Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT.
1. Moment odliczenia podatku w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz krajowych:
a) warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
b) moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
c) dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
d) moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach krajowych z odwrotnym obciążeniem,
e) dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach krajowych z odwrotnym obciążeniem,
f) orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych kwestionujące prawidłowość wprowadzonych od 2017 r. przepisów w zakresie nowych zasad odliczania przy odwrotnych obciążeniach.

DZIEŃ DRUGI
I. Towarowe transakcje łańcuchowe:
1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:
a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,
b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:
a) miejsce opodatkowania transakcji,
b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

3. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:
a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku

4. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:
a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?
b) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,
c) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

II. TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE:
1. Eksport towarów:
a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,
b) eksport pośredni i bezpośredni – różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,
c) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów,
d) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
e) zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego.

III. Międzynarodowe świadczenie usług:
1. Import i eksport usług:
a) określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki,
b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce,
c) problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,
d) transakcje związane z nieruchomościami – odmienne miejsce świadczenia usług,
e) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych
f) delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
g) moment powstania obowiązku podatkowego,
h) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
i) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
j) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
k) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

2. Transport wewnątrzwspólnotowy towarów:
a) pojęcie wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów w świetle ustawy o VAT;
b) miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla wewnątrzwspólnotowego transportu towarów – miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług;
c) usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy wewnątrzwspólnotowym transporcie towarów – stawka podatku oraz miejsce opodatkowania;
d) wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów,

3. Transport międzynarodowy towarów:
a) pojęcie międzynarodowych usług transportu towarów w świetle ustawy o VAT;
b) miejsce opodatkowania dla usług transportu międzynarodowego towarów oraz usług pomocniczych i pośrednictwa;
c) warunki zastosowanie stawki 0% podatku VAT w świetle ustawy o VAT;
d) międzynarodowe usługi transportu towarów – czy to jest import usług?

4.  Międzynarodowy transport osób:
a) pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
b) miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
c) czy zakup biletu na przelot lub przejazd międzynarodowy to import usług?

IV. Ujęcie transakcji międzynarodowych w JPK_VAT przepisy ustawy o VAT oraz stanowisko Ministerstwa Finansów.

V. Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji importu usług oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT.
1. Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:
a) warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych,
b) moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych,
e) w oczekiwaniu na orzeczenie NSA – orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatku od towarów i usług VAT , pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.

Cel

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny warunków opodatkowania transakcji międzynarodowych w podatku VAT obowiązujących w 2019r. oraz zmian od 2020r.

Korzyści

Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna jak również praktyczna wiedza w zakresie rozliczeń podatku vat w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. Powyższe pozwoli uczestnikom na prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

Wykładowca

Paweł Małecki

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo. 

W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo.  

Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.  Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy.

Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowychw projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

 

Opinie

"Bardzo miły wykładowca z ogromną wiedzą merytoryczną, na każde dodatkowe pytania uzyskaliśmy rozwiniętą odpowiedź popartą aktami prawnymi."

"Bardzo dobre , rzeczowe szkolenie."

"Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm."

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem."

"Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza."

"Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami."

"Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera."

"Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. "

"Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach."

"Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty sposób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT."

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący."

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe."

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania."

"Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat."

"Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi."

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu."

"Wyczepujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytanie."

"Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem."

 "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. "

"Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." 

"Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób."

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod względem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%."

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną - praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."

                                                                                                                           

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji.

                                                                              

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień na zadawane pytania.

                                                                                                        

 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl