Oferta szkoleń podatkowychPodatek CIT, PIT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 30 października

online
2020-11-06 - 2020-11-10
Patryk Prus
18 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
999 PLN + VAT (1099 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Dzień I

Podatek dochodowy od osób fizycznych – z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2020 r.

1) Podmiot podatku (zakres podmiotowy ustawy o PIT)
a) osoby fizyczne jako podatnicy
b) wspólnicy spółek osobowych
c) wspólnicy spółki cywilnej
d) małżonkowie
e) osoby samotnie wychowujące dzieci
f) przedsiębiorstwo w spadku
g) status małego podatnika (definicja, warunki, korzyści podatkowe) z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2020r.

2) Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą
a) pojęcie rezydencji podatkowej
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
c) certyfikat rezydencji z uwzględnieniem możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji. (w tym zasady wydawania, ważność certyfikatu, zagraniczne certyfikaty rezydencji)
d)  dochody osiągane na terytorium Polski
e) zmiana rezydencji

3) Przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT (wyłączenia z opodatkowania)
a) rodzaje przychodów wyłączonych z opodatkowania
b) różnica między wyłączeniem z opodatkowania a zwolnieniem z opodatkowania w PIT
 
4) Przedmiot opodatkowania – omówienie podstawowych definicji
a) przychód
b) dochód
c) strata
d) łączenie przychodów
e) zakazy łączenia przychodów

5) Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z działalności gospodarczej:
a) klasyfikacja źródeł przychodów
b) działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
- różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a pozarolniczą działalnością gospodarczą,
- rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
- formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
c) definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
- cechy wyróżniające pozarolniczą działalność gospodarczą od stosunku pracy
- działalność nierejestrowana
- czynności sporadyczne a działalność gospodarcza
- działalność rolnicza a pozarolnicza działalność gospodarcza
- wybór możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej, w tym podatku liniowego (porównanie wad i korzyści)
- przychód otrzymany, a przychód należny,
- przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej
- nowe zasady opodatkowania sprzedaży walut wirtualnych również w ramach działalności gospodarczej
d) prawa majątkowe jako źródło przychodów:
- prawa autorskie do utworu,
- udzielenie licencji
- zbycie udziałów spółki,
- moment uzyskania przychodu
e) zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
- moment uzyskania przychodu,
- nieruchomość włączona do wspólnego majątku małżonków,
- zwolnienia na cele mieszkaniowe przy zbyciu nieruchomości,
- wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem
- zbycie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
f) najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze:
- jako odrębne (od działalności gospodarczej) źródło przychodów
- najem, dzierżawa i podobne wykonywane w ramach działalności gospodarczej,
- moment uzyskania przychodu,
- współwłasność – zasady podziału dochodów z najmu, dzierżawy i podobnych

II Dzień

1) Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja stosunku pracy
b) moment powstania przychodu
c) delegacje a przychód ze stosunku pracy
d) premie (regulaminowe, pozaregulaminowe) i nagrody a przychód ze stosunku pracy
e) świadczenia z ZFFŚ  a przychód ze stosunku pracy
f) świadczenia dodatkowe poza ZFFS a przychód ze stosunku pracy (abonamenty medyczne, karnety do kina i sportowe, ubezpieczenia, imprezy integracyjne umorzone pożyczki i inne)
g) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, w tym omówienie wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13
h) odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
i) skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek
j) pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia
k) Obniżenie stawki podatku PIT do 17% - zasady rozliczeń
- Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian
- Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT?
- Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT
- Zasady obliczania limitów
- Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia – analiza
l) Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. – obowiązki płatnika i podatnika
- Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy)?
- Przychody objęte zwolnieniem
- Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń)
- Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej)
- Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku
- Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia
- Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego?
- Zasady ustalania limitu wieku
- Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia
2) Wspólne źródła przychodów w PIT:
a) przychody ze wspólnej własności
b) przychody ze wspólnego przedsięwzięcia
c) przychody ze wspólnego posiadania
d) przychody ze wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych
e) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną

3) Koszty uzyskania przychodów w PIT ze szczególnym uwzględnieniem kosztów w ramach działalności gospodarczej:
a) definicja kosztów uzyskania przychodu
b) wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
c) 50% kosztów uzyskania przychodów przy prawach autorskich
d) możliwość zaliczenia do KUP pracy małżonka i małoletnich dzieci
e) moment zaliczenia wydatków do KUP
f) potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie
g) pracownicze koszty uzyskania przychodów
h) koszty używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej:
- nowe limity do amortyzacji samochodów osobowych stanowiących środki trwałe,
- ograniczenie kosztów używania samochodów osobowych
- ograniczanie kosztów rat leasingowych
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu a limity kosztów
i) Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy – zakres zmian
- Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych
- Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów
- Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika

4) Amortyzacja w PIT – zasady ogólne
a) środek trwały na gruncie podatku PIT
b) metody amortyzacji i okres amortyzacji
c) wartości niematerialne i prawne – definicja
d) ewidencja środków trwałych i WNiP
e) konsekwencje braku ewidencji środków trwałych i WNiP

5) Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku:
a) odliczenia od dochodu
b) skala podatkowa i wysokość podatku
c) kwota wolna od podatku
d) odliczenia od podatku

6) Zaliczki i roczne rozliczenie podatku:
a) rodzaje zaliczek i terminy wpłat zaliczek
b) zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
c) przygotowanie deklaracji PIT-37 przez administrację podatkową,
d) milcząca akceptacja zeznań sporządzonych przez administrację skarbową

Dzień III

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2020 r.

1) Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa:
a) podmioty podlegające opodatkowaniu w CIT:
- osoby prawne
- spółki kapitałowe w organizacji
- podatkowa grupa kapitałowa: (regulacje warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej, zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej, rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej,  zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy,
- spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej
b) rezydencja podatkowa, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT

2) Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów:
a) przychody z zysków kapitałowych i przypisane im koszty
b) pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych)
c) rozliczanie strat
d) dochód w CIT

3) Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7 b u.p.d.o.p.):
a) przychody z udziału w zyskach osób prawnych
b) przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa
c) przychody z obrotu wierzytelnościami
d) przychody z obrotu papierami wartościowymi,
e) moment powstania przychodu

4) Przychody z innych źródeł (w tym przychody z działalności gospodarczej):
a) pojęcie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
b) moment powstania przychodu
c) wyłączenia z przychodów podatkowych
d) nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości przychodu ze świadczeń nieodpłatnych
e) zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym (datio in solutum),
f) wybrane przychody zwolnione.
5) Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
a) definicja KUP w CIT
b) związek kosztu z przychodem
c) ciężar dowodu w zakresie kosztów
d) dokumentowanie kosztów,
e) moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
f) potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami
g) potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami
h) potrącanie kosztów pracowniczych
i) skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty

6) Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
a) odliczenia od dochodu – pomniejszenie podstawy opodatkowania:
b) przekazane darowizny
c) stawka podatku 19%
d) obniżona 9 % stawka CIT – zasady i warunki zastosowania
e) opodatkowanie dywidend

Dla kogo

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT i CIT dla osób, które są na początkowym etapie rozliczeń tych podatków lub będąc praktykami chcą uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów czy ryzyka podatkowego. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT I CIT.

Korzyści

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT i CIT. W trakcie kursu przedstawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne podatków w sposób kompleksowy i zrozumiały dla odbiorcy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT i CIT.

Wykładowca

Patryk Prus

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12202). Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym, księgowością oraz finansami. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz planowaniu podatkowym. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Rzetelna wiedza wykładowcy, twórcza rozmowa."

"Szkolenie przeprowadzone fachowo, materiały szkoleniowe wyczerpujące."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

termin realizacji: 6,9,10 listopada

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl