Oferta szkoleń podatkowychEstoński CIT – rewolucja w opodatkowaniu. (szkolenie online)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 6 stycznia

online
2021-01-13 - 2021-01-13
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
349 PLN + VAT (399 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Estoński CIT – rewolucja w opodatkowaniu

Część I. Estoński CIT zagadnienia wstępne
1.    Krótka charakterystyka modelu opodatkowania w Estonii.
2.    Istota rozwiązania polskiego: model pełny (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych).
3.    Istota rozwiązania polskiego: model hybrydowy.

Część II. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – kto może stosować?
1.    Pozycja finansowa „ryczałtowca”
1)    wynik finansowy netto,
2)    zysk (strata) netto,
3)    podział lub pokrycie wyniku finansowego netto.

2.    Obowiązki ewidencyjne „ryczałtowca” – prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdań finansowych

3.    Ograniczenie stosowania ryczałtu
1)    jaki rok podatkowy stosuje ryczałtowiec?
2)    jak długo można korzystać z ryczałtu,
3)    przedłużenie czasookresu korzystania z ryczałtu.

4.    Kryteria, które musi spełniać spółka, żeby skorzystać z ryczałtu:
1)    próg przychodowy,
2)    odpowiednia struktura przychodów – ograniczenia dot. m.in. wierzytelności, odsetek i rat leasingowych, instrumentów finansowych, praw autorskich,
3)    średnioroczne zatrudnienie,
4)    ograniczenia w strukturze udziałowej,
5)    ograniczenia dot. emitentów papierów wartościowych.

5.    Podmioty wyłączone spod możliwości korzystania z opodatkowania ryczałtem
1)    przedsiębiorstwa finansowe oraz instytucje pożyczkowe,
2)    podmioty działające w SSE oraz podmioty, które uzyskały decyzję o wsparciu,
3)    podmioty w stanie upadłości lub likwidacji.

6.    Restrukturyzacja, fuzje i przejęcia a prawo do ryczałtu
1)    podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału,
2)    podatnicy utworzeni przez inne podmioty,
3)    podatnicy podzieleni przez wydzielenie,
4)    podatnicy wnoszący aporty do innych podmiotów.

7.    Kryterium wydatkowania środków
1)    minimalne nakłady inwestycyjne podatnika (progi kwotowe),
2)    nakłady inwestycyjne – na co należy wydatkować środki?

8.    Zakończenie stosowania ryczałtu
1)    rezygnacja,
2)    niewydatkowanie środków,
3)    naruszenie progu przychodów lub średniorocznego zatrudnienia,
4)    naruszenie struktury udziałowej,
5)    uchybienia związane z księgami rachunkowymi,
6)    fuzje i przejęcia,
7)    utrata prawa do ryczałtu a ponowny wniosek i jego stosowanie.

9.    Zagadnienia szczególne
1)    odliczenia od podstawy opodatkowania, ulga B+R, a ryczałt od dochodów spółek kapitałowych,
2)    ryczałt a stawka 19%,
3)    ryczałt a podatek od budynków,
4)    ryczałt a IP BOX,
5)    zakończenie opodatkowania ryczałtem a amortyzacja,
6)    zasada kontynuacji amortyzacji przy zakończeniu stosowania ryczałtu.

Część III. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – wysokość podatku
1.    Przedmiot opodatkowania
1)    jak ustalić dochód?
2)    problematyka wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
3)    przychody podatkowe i niepodatkowe a ryczałt,
4)    koszty podatkowe i niepodatkowe a ryczałt,
5)    ukryte zyski,
6)    wydatki na reprezentację,
7)    darowizny, prezenty itp.,
8)    nadwyżki wartości rynkowej określone dla cen transakcyjnych (podmioty powiązane),
9)    świadczenia na rzecz spółki,
10)  pożyczki, kredyty.

2.    Podstawa opodatkowania
1)    dochody sumowane na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania,
2)    podział lub pokrycie wyniku finansowego,
3)    zdarzenia zaistniałe sprzed stosowania ryczałtu i ich wpływ na podstawę opodatkowania,
4)    dochody spoza terytorium RP,
5)    zagraniczny zakład „polskiej” spółki.

3.    Stawka i wysokość ryczałtu
1)    stawka 15%,
2)    stawka 25%,
3)    bonus: stawka minus 5%,
4)    dochody spoza terytorium RP – odliczenia.

4.    Przekroczenie „w trakcie” ryczałtu progu przychodowego
1)    zasada ustalania domiaru podatkowego w drodze samoobliczenia przez podatnika,
2)    stawka domiaru – 5%,
3)    obliczenie podstawy wymiaru.

Część IV. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – wybór, deklarowanie i zapłata podatku
1.    Wybór ryczałtu
1)    wybór tej formy opodatkowania
2)    do kiedy należy zadeklarować wybór

2.    Deklarowanie ryczałtu
1)    wzór deklaracji i obowiązek jej złożenia,
2)    termin składania deklaracji,
3)    obowiązek składania oświadczeń przez udziałowców/akcjonariuszy.

3.    Płatność ryczałtu
1)    termin dla ryczałtu od dochodu z podzielonego zysku, od dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat oraz domiaru od tych dochodów,
2)    termin dla ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru od tego dochodu,
3)    termin dla ryczałtu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz domiaru od tego dochodu,
4)    termin dla ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz domiaru od tych dochodów,
5)    termin dla ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majtku oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu,
6)    wydłużenie terminu płatności podatku – kiedy można i jak to zrobić?
7)    postawienie w stan likwidacji, upadłości, zaprzestanie działalności lub przejęcie przed upływem terminu zapłaty podatku.

4.    Rozliczenie podatku przez udziałowca/akcjonariusza od przychodów z dywidend
1)    możliwość pomniejszenia zryczałtowanego PIT od dywidend
2)    kiedy można zastosować pomniejszenie ze współczynnikiem 37%?
3)    kiedy można zastosować pomniejszenie ze współczynnikiem 41%?
4)    kiedy można zastosować pomniejszenie ze współczynnikiem 51%?
5)    kiedy można zastosować pomniejszenie ze współczynnikiem 71%?
6)    jak obliczyć współczynnik?
7)    Spółka „na ryczałcie” jako płatnik PIT

5.    Czy to się opłaca – przykładowe porównanie opodatkowania „standardowego” z ryczałtowym.

Część V. Pozostałe zagadnienia związane z ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
1.    Szczególne zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych.
2.    Wyłączenie obowiązku raportowania MDR w odniesieniu do spółek „ryczałtowych”.
3.    Rozszerzenie katalogu czynności sprawdzających
4.    KKS: uchybienie obowiązkowi składania oświadczeń przez udziałowców/akcjonariuszy
5.    Przepisy przejściowe

Część VI. Model hybrydowy (uproszczony)
1.    Odpisy na fundusz inwestycyjny jako koszty uzyskania przychodów.
2.    Przesłanki skorzystania.
3.    Wymogi dotyczące tworzenia funduszu.
4.    Cele inwestycyjne objęte preferencją.
5.    Refundacja wydatków a odpisy na fundusz.
6.    Zaprzestanie spełniania warunków do korzystania z modelu hybrydowego.
7.    Skutki wydatkowania niezgodnego z wymogami ustawy.
8.    Odpisy na fundusz inwestycyjna a amortyzacja.
9.    Opodatkowanie ryczałtem a utworzenie funduszu inwestycyjnego.

Dla kogo

-    właściciele firm
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie fundamentalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych nazywane „estońskim CIT”. Zmiany opierają się na dwóch modelach: pełnym oraz uproszczonym. W przypadku modelu pełnego nowe przepisy pozwalają na zupełnie inny model rozliczeń podatku dochodowego zarówno na poziomie opodatkowania spółki, jak również wspólników. Wskutek wybrania tej formy rozliczeń efektywny poziom opodatkowania spada, co oznacza niższe zobowiązania podatkowe. Model uproszczony także wiąże się z niższym opodatkowaniem, jednak opiera się on na znacznie uproszczonej formie.
Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie Państwu każdego z modeli, tak abyście Państwo byli w stanie samodzielnie ustalić, czy jego wdrożenie jest opłacalne, jakie oszczędności może wygenerować, ale także czy w ogóle jest możliwe ich zastosowanie w odniesieniu do konkretnego podatnika.

Korzyści

-    kompleksowe i wyczerpujące omówienie zmian
-    przygotowanie do wdrożenia rozwiązań w firmie
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 1000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 349 plus 23% VAT, razem 429.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

.

Akademia Kształcenia Kadr

 

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

 

Biuro w Warszawie

ul.Broniewskiego 20/24
01-771 Warszawa

 

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl