Oferta szkoleń podatkowychSpecjalista ds. podatku CIT, PIT. (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

online
2021-08-04 - 2021-08-10
Wojciech Safian
24 h
szkolenia podatkowe online
1678 PLN + VAT

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

DZIEŃ I. CIT i PIT: zagadnienia wstępne oraz przychody.

1.    Zagadnienia wstępne dot. CIT:
1)    podatnik CIT,
2)    podmioty zwolnione z CIT,
3)    rok podatkowy:
a)    definicja roku podatkowego,
b)    wybór roku podatkowego,
c)    zmiana roku podatkowego,
d)    rok podatkowy a rok obrotowy,
e)    odpowiedni wybór roku podatkowego jako nowe narzędzie do optymalizacji zarządzania zobowiązaniami podatkowymi CIT.

2.    Przychody w CIT – zagadnienia wprowadzające:
1)    definicja i cechy przychodów,
2)    przychody z tzw. nieodpłatnych świadczeń,
3)    w jaki sposób ustalić wartość przychodu oraz wartość przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
4)    przykładowe przysporzenia nieuznawane za przychody podatkowe,
5)    moment rozpoznania przychodu w CIT,
6)    moment rozpoznania przychodu w CIT a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT,
7)    korekta przychodów: wstecznie, czy na bieżąco?
8)    rabat w miejsce kary umownej, reklamacji – sposób rozliczenia

3.    Źródła przychodów w CIT:
1)    podział na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody klasyczne,
2)    skutki prawidłowej alokacji przychodu,
3)    przegląd przychodów z zysków kapitałowych,
4)    kiedy odsetki od udzielonej pożyczki stanowią przychód z zysków kapitałowych?
5)    przychody z praw majątkowych jako przychody z zysków kapitałowych,
6)    restrukturyzacje: fuzje, przejęcia, połączenia, podziały, wystąpienia wspólników, likwidacje spółek – krótka analiza w kontekście źródeł przychodów.

4.    Podatek VAT jako przychód:
1)    kiedy VAT jest przychodem?
2)    korekty roczne w VAT i ich wpływ na amortyzację oraz na przychód podatkowy

5.    Stawki podatku CIT:
1)    stawka bazowa (19%),
2)    stawka obniżona (9%)
3)    stawka obniżona a źródła przychodów w CIT,
4)    podwyższenie limitu dla tzw. małego podatnika od dnia 01.01.2021 r.
5)    w jaki sposób ustalać prawa do stawki 9%?
6)    czy powinniśmy liczyć wartość sprzedaży neto, czy z VAT?
7)    ćwiczenie: analiza na wybranym przykładzie możliwości skorzystania z 9% stawki CIT,
8)    stawki dedykowane przychodem z zysków kapitałowych.

6.    Źródła przychodów w PIT i ich wzajemne relacje – przegląd.

7.    Przychód z praw majątkowych na przykładzie zbycia nieruchomości:
1)    zbycie nieruchomości prywatnej,
2)    zbycie nieruchomości firmowej,
3)    zbycie nieruchomości: gdzie leży granica pomiędzy sprzedażą "prywatną", a sprzedażą w ramach JDG?
4)    liczenie 5-letniego terminu a spadki, zniesienie współwłasności majątkowej itp.,
5)    transakcje, których przedmiotem są nieruchomości wyłączone z tego źródła przychodów,
6)    zbycie nieruchomości należącej do spółki osobowej,
7)    zbycie nieruchomości - co jest opodatkowane?
8)    ustalania przychodu w związku ze zbyciem nieruchomości,
9)    ustalania bazy kosztowej,
10)  dochód do opodatkowania, a może ulga mieszkaniowa?
11)  zwolnienie na wydatki mieszkaniowe:
a)    czas na wydatkowanie środków,
b)    wyprowadzenie wzoru określającego maksymalny pułap zwolnienia,
c)    wydatki uwzględniane w wyliczeniach,
d)    wydatki na cudze nieruchomości,
e)    wydatki na spłatę kredytów,
f)     wydatki spłacenie kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomością, a wydatki na własne cele mieszkaniowe,
g)    zamiana nieruchomości a wydatki na własne cele mieszkaniowe,
h)    czy własne cele mieszkaniowe można realizować w kilku nieruchomościach?
i)     wydatki wyłączone z ulgi,
j)     problematyka umów deweloperskich,
k)    przegląd bieżącego orzecznictwa,
12)  zbycie nieruchomości – raportowanie w PIT-39.

8.    Najem prywatny jako odrębne źródło przychodów:
1)    cienka granica pomiędzy najmem prywatnym a JDG,
2)    dopuszczalne formy opodatkowania,
3)    najem prywatny dla nieruchomości wspólnej małżonków.

9.    Pozarolnicza działalność gospodarcza:
1)    pozarolnicza działalność gospodarcza jako źródło przychodów,
2)    dostępne opcje opodatkowania,
3)    cechy i elementy tego źródła przychodów,
4)    rozliczenia z działalności wspólników spółek osobowych.

Dzień II. Koszty uzyskania przychodów w CIT i PIT.

1.    Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
1)    definicja pojęcia,
2)    związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu,
3)    ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów,
4)    wykładnia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów,
5)    koszty uzyskania przychodów, a tzw. „puste faktury”.

2.    Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie:
1)    podział na koszty bezpośrednie i pośrednie,
2)    moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
3)    potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami,
4)    potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (np. opłaty licencyjne, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste),
5)    potrącanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
6)    ujęcie w czasie korekt kosztów (otrzymanie faktur korygujących koszty, przyczyny korekty, korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wyłączenie korekty kosztów związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu),
7)    skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty,

3.    Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - amortyzacja:
1)    definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,
2)    środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej,
3)    środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny,
4)    ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja wyposażenia,
5)    wartość początkowa środka trwałego,
6)    zmiana wartości początkowej,
7)    zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
8)    metody amortyzacji,
9)    stawki amortyzacji – wysokość odpisów,
10)  ograniczenie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych od 01.01.2021 r.,
11)  ograniczenie możliwości „żonglowania” stawkami podwyższonymi i obniżonymi od 01.01.2021 r.,
12)  jednorazowy odpis amortyzacyjny,
13)  jednorazowa amortyzacja w zw. z COVID,
14)  odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów.

4.    Straty jako koszt uzyskania przychodu.
1)    straty w środkach obrotowych (niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże),
2)    straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami),
3)    zaniechane inwestycje,
4)    utracone wadia, zaliczki, przedpłaty,
5)    dokumentowanie strat,
6)    kwestia zawinienia podatnika a możliwość uznania straty za koszt,
7)    koszty uznanych reklamacji.

5.    Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT – art. 15d:
1)    wymóg transakcji bezgotówkowych
2)    wymóg zapłat na rachunki z tzw. „białej listy”,
3)    „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
4)    biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,
5)    obowiązujące limity,
6)    jak liczyć próg 15 000 zł?
7)    pojęcie „transakcji”,
8)    sankcje dla podatników, którzy uchybią warunkom,
9)    warunki wyłączające stosowanie sankcji,
10)  rola MPP w kontekście zapłaty na rachunek spoza białej listy,
11)  który US jest właściwy do zawiadomienia na rachunek spoza białej listy?
12)  w jakim terminie należy zawiadomić organ, z uwzględnieniem terminów wydłużonych w czasie COVID,
13)  czy wystarczy zawiadomić organ jeden raz?

6.    Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c:
1)    co to są koszty finansowania dłużnego?
2)    wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów,
3)    ustalanie współczynnika 30%,
4)    próg 3 mln zł, a wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów,
5)    ćwiczenie: analiza na przykładzie mechaniki wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.

7.    Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e:
1)    zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
2)    sposób określenia limitu odliczenia, wyłączenia,
3)    skutki przekroczenia limitu
4)    odliczenie w kolejnych latach podatkowych,
5)    ćwiczenie: analiza na przykładzie mechaniki wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.

8.    Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów:
1)    kary umowne i odszkodowania,
2)    wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne,
3)    sponsoring,
4)    premie pieniężne/lojalnościowe.

DZIEŃ III. Wybrane zagadnienia dot. CIT i PIT.

1.    Rozliczanie strat podatkowych po zmianach od 01.01.2021 r.:
1)    alokacja straty do źródła przychodów,
2)    mechanika rozliczania strat podatkowych,
3)    jednorazowy limit 5 mln,
4)    ćwiczenie: rozliczenie straty w CIT-8,
5)    ograniczenia w rozliczaniu strat od 01.01.2021 r.

2.    Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021 r.:
1)    kto może a kto jest obowiązany?
2)    ograniczenie stosowania ulgi do transakcji krajowych
3)    ulga, a podmioty powiązane,
4)    mechanizm stosowania,
5)    ulga na złe długi w spółkach osobowych,
6)    liczenie 90 dniowego terminu,
7)    uregulowanie zobowiązania po uprzedniej korekcie,
8)    ulgi na złe długi w zeznaniach rocznych,
9)    wpływ ulgi na złe długi na zaliczkowanie,
10)  zmiany COVIDowe:
a)    kiedy dłużnik nie musi dokonywać korekty?
b)    terminy skrócone dla wierzycieli.

3.    Rozliczenie dotacji w ujęciu rachunkowym:
1)    dotacja na nabycie ŚT w ujęciu rachunkowym,
2)    amortyzacja "dotowanego ŚT",
3)    ćwiczenie: dotacja przyznana przed przyjęciem do używania ŚT,
4)    ćwiczenie: dotacja przyznana po przyjęciu do używania ŚT,
5)    dotacja na kilka ŚT.

4.    Rozliczenie dotacji w podatkach dochodowych:
1)    dotacje z UE,
2)    dotacje z budżetu państwa,JST i agencji rządowych,
3)    dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
4)    dotacje na nabycie ŚT,
5)    dotacja w CIT-8 oraz CIT-8,O,
6)    dotacja otrzymana po wprowadzeniu ŚT do ewidencji,
7)    obowiązek zwrotu otrzymanej dotacji a korekty kosztów,
8)    sprzedaż "dotowanego" ŚT.

5.    Przychody w walutach obcych – ustalanie różnic kursowych:
a)    dostępne metody wyboru zasad przeliczania,
b)    metoda podatkowa,
c)    metoda rachunkowa,
d)    korelacja wybranej metody z podatkiem VAT od dnia 01.01.2021 r.,
e)    kurs faktycznie zastosowany,
f)     zapłata na rachunki walutowe
g)    przewalutowanie – po jakim kursie?

6.    Ulga B+R:
1)    na czym polega ulga B+R?
2)    ulga B+R a źródło przychodów,
3)    korzyści podatkowe związane z B+R,
4)    B+R rozliczenie na etapie zeznania rocznego,
5)    kiedy można korzystać z B+R na "zaliczkowaniu"?
6)    działalność badawczo-rozwojowa,
7)    niepewność wyniku prowadzonych prac,
8)    systematyczny sposób prowadzenia,
9)    planowanie finansowania inwestycji,
10)  innowacyjność w skali firmy,
11)  jaka jest rola Podręcznika Frascati 2015 wydanego przez OECD?
12)  sprzężenie B+R z czasami „COVIDOwymi” w 2020 i 2021 r.
13)  wsteczne korzystanie z ulgi B+R
14)  wydatki kwalifikowane - przegląd
15)  kilka przykładów projektów B+R
16)  przegląd bieżących interpretacji indywidualnych i orzecznictwa sądów administracyjnych
17)  jak rozliczać koszty B+R: na bieżąco, poprzez amortyzację, czy jednorazowo po zakończeniu projektu?

DZIEŃ IV. Dywidendy, podatek u źródła oraz funkcja płatnika podatku z tym związana.

1.    Wstęp do międzynarodowego prawa podatkowego:
1)    nieograniczony obowiązek w PIT i CIT,
2)    ograniczony obowiązek podatkowy w PIT i CIT,
3)    ustalanie miejsca zamieszkania, siedziby,
4)    rola UPO, modelowej konwencji OECD oraz MLI,
5)    ustalanie miejsca zamieszkania, siedziby wg UPO,
6)    ustalanie miejsca zamieszkania, siedziby na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (wybranej przez uczestników).

2.    Podatek u źródła (WHT):
1)    istota podatku u źródła
2)    podatek u źródła a certyfikat rezydencji
3)    odpowiedzialność krajowych podmiotów z tytułu uchybień związanych z poborem podatku u źródła
4)    certyfikat rezydencji:
a)    definicja
b)    zmiana miejsca zamieszkania a certyfikat rezydencji
c)    kiedy wystarczy kopia certyfikatu?
d)    "korporacyjne" certyfikaty - skąd wziąć certyfikaty FB, Google, Amazon, czy eBay?
e)    certyfikat rezydencji w formie skanu lub pliku pdf, jpeg itp.?
5)    zakres przedmiotowy podatku u źródła:
a)    działalność wykonywana osobiście,
b)    umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kadra managerska,
c)    licencje, znaki towarowe, know-how itp.,
d)    branża eventowa,
e)    wybrane usługi transportowe,
f)    usługi niematerialne (doradcze, analityczne, badanie rynku itp.),
g)    problematyka usług pośrednictwa w kontekście poboru podatku u źródła.
6)    stawki w podatku u źródła 20%, 10%).

3.    WHT a UPO: studium przypadku:
1)    zyski przedsiębiorstw w kontekście WHT na przykładzie UPO z Niemcami, Holandią i Włochami*
a)    zyski przedsiębiorstw: zasady ogólne,
b)    zakres stosowania (zakres definicyjny przedsiębiorstwa umawiającego się państwa)
c)    co z podatkiem u źródła?
2)    zyski przedsiębiorstw na przykładzie UPO z Danią, Niemcami, Czechami i Słowacją*
3)    należności licencyjne na przykładzie UPO ze Słowacją, Hiszpanią, Maltą*:
a)    zakres stosowania (zakres definicyjny należności licencyjnych),
b)    maksymalna stawka podatku u źródła,
4)    zyski z pracy, wynagrodzenia członków rad nadzorczych, artyści i sportowcy na przykładzie UPO z Niemcami, Francją i Czechami*:
a)    definicja pracy najemnej
b)    podatek u źródła?
5)    jak uniknąć podwójnego opodatkowania: analiza na przykładzie rodzajów przychodów i wybranych UPO.

4.    WHT: krajowe spółki jako płatnicy:
1)    wypłaty na rzecz osób fizycznych będących rezydentami,
2)    wypłaty na rzecz osób prawnych będących rezydentami,
3)    wypłaty na rzecz osób fizycznych będących nierezydentami,
4)    wypłaty na rzecz osób prawnych będących nierezydentami,
5)    terminy pobrania podatku,
6)    terminy wpłaty podatku,
7)    właściwy organ podatkowy w zakresie WHT,
8)    obowiązki informacyjne, raportowanie.

5.    Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółki krajowe:
1)    dywidendy krajowe - opodatkowanie CIT,
2)    zwolnienia dedykowane podatnikom CIT otrzymującym dywidendę,
3)    wymóg zaangażowania kapitałowego,
4)    wymóg posiadania akcji, udziałów przez okres 2 lat,
5)    retroaktywne spełnienie warunku posiadania udziałów, akcji,
6)    skutki niedotrzymania warunków,
7)    zwolnienia dla podmiotów zagranicznych.

6.    Dywidendy krajowe - rozliczenie i raportowanie:
a)    wypłaty na rzecz osób fizycznych będących rezydentami,
b)    wypłaty na rzecz osób prawnych będących rezydentami,
c)    wypłaty na rzecz osób fizycznych będących nierezydentami,
d)    wypłaty na rzecz osób prawnych będących nierezydentami,
e)    terminy pobrania podatku,
f)     terminy wpłaty podatku,
g)    właściwy organ podatkowy w zakresie WHT,
h)    obowiązki informacyjne, raportowanie.

7.    Dywidendy krajowe - rozliczenie i raportowanie:
1)    dochody polskich udziałowców (PIT i CIT),
2)    opodatkowanie polskich rezydentów podatkowych w związku z otrzymanymi dywidendami,
3)    zwolnienie dla niektórych polskich rezydentów w związku z otrzymanymi dywidendami.

8.    Ćwiczenie:
1)    wypłata dywidendy przez spółkę polską zagranicznemu rezydentowi podatkowemu na przykładzie wybranej UPO,
2)    wypłata dywidendy przez zagraniczną spółkę polskiemu rezydentowi podatkowemu na przykładzie wybranej UPO.

9.    Limit wypłat 2 mln PLN rocznie (dot. WHT i dywidend):
1)    limit wypłat do 2 mln PLN dla danego podatnika, rok podatkowy,
2)    skutki przekroczenia limitu
3)    jak można obejść limit?
4)    dobra wiara płatnika – czym należy się kierować?

*na życzenie uczestników możliwość wyboru innej UPO aniżeli wskazane w programie.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Podatki te budzą coraz większe zainteresowanie organów podatkowych, które obecnie upatrują w tych właśnie tytułach podatkowych największego potencjału „uszczelnienia” budżetu, chociaż – z perspektywy podatników – należałoby raczej posłużyć się sformułowaniem „upatrują największego potencjału dodatkowych wpływów budżetowych”. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatków dochodowych zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatników CIT i PIT,  co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatków dochodowych.  Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. CIT, PIT.

Korzyści

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatków dochodowych,
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1678 plus 23% VAT, razem 2063.94
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia są realizowane: 4, 5, 6, 10 sierpnia

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 24 godz. lekcyjne szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

UWAGA: istnieje możliwość zapisania się na poszczególne dni (np. na dzień 2 i 3).

Przychody w CIT i PIT w 2021 r. (szkolenie zdalne)

Koszty uzyskania przychodów w CIT i PIT w 2021 r. (szkolenie zdalne)

Rozliczanie strat, dotacji, ulgi - wybrane zagadnienia dot. CIT i PIT. (szkolenie zdalne)

Dywidendy, podatek u źródła oraz funkcja płatnika podatku z tym związana. (szkolenie zdalne)

 


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl