Oferta szkoleń podatkowychSpecjalista ds. podatku VAT. (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 17 sierpnia

online
2021-08-23 - 2021-08-31
Wojciech Safian
24 h
szkolenia podatkowe online
1399 PLN + VAT (1678 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

DZIEŃ I. VAT należny w transakcjach krajowych.

Część I. Odpłata dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług i nowe zasady dotyczące prezentów małej wartości od dnia 01.01.2021 r.

1.    Cechy klasycznej „odpłatnej” dostawy towarów:
1)    definitywność,
2)    przeniesienie prawa do rozporządzania,
3)    ekwiwalentność świadczeń,
4)    problematyka transakcji barterowych.

2.    Nieodpłatne przekazanie towarów.
1)    nieodpłatne przekazanie towaru a VAT,
2)    giftpacki, upominki, materiały promocyjne/reklamowe,
3)    próbki i towary małej wartości,
4)    prezenty małej wartości,
5)    wpływ ewidencji na limity ustawowe - czy warto ją prowadzić?
6)    podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości od dnia 01.01.2021 r.
7)    doprecyzowanie limitu 100 zł w zakresie przekazań „ewidencyjnych” od dnia 01.01.2021 r.

3.    Odpłatne świadczenie usług:
1)    ekwiwalentność świadczeń,
2)    odszkodowanie jako usługa,
3)    kara umowna jako usługa,
4)    nieodpłatne świadczenie usług jako czynność opodatkowania VAT.

4.    Moment powstania obowiązku podatkowego:
1)    okresy rozliczeniowe a obowiązek podatkowy,
2)    usługi ciągłe oraz dostawy "ciągłe" w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych,
3)    "fakturowy" obowiązek podatkowy,
4)    moment powstania obowiązku podatkowego w najmie, dzierżawie,
5)    moment powstania obowiązku podatkowego, a „opóźnianie” wystawiania faktur,
6)    zaliczki,
7)    zaliczki a "fakturowy" obowiązek podatkowy
8)    dostawa towarów przez kuriera - kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
9)    moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej:
-    zasady ustawowe,
-    wyrok TSUE,
-    zbyt szeroka stosowalność wyroku TSUE,
-    przegląd bieżącego orzecznictwa w tym zakresie.

5.    Podstawa opodatkowania
1)    zasady ogólne,
2)    podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym/częściowo odpłatnym przekazaniu towarów,
3)    podstawa opodatkowania a akcyza, opłata cukrowa itp.
4)    "rozbijanie" pozycji na fakturze a podstawa opodatkowania,
5)    problematyka świadczeń kompleksowych/złożonych,
6)    dotacje a VAT (np. dotacja na: OZE, usunięcie azbestu, dla producentów owoców i warzyw).

6.    Podstawa opodatkowania: nowe zasady przeliczania kursów walut od dnia 01.01.2021 r.
1)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
2)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów CIT/PIT,
3)    możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
4)    rezygnacja ze stosowania wspólnego kursu waluty

Część II. VAT należny – faktury korygujące

1.    Problematyka faktur korygujących do dnia 31.12.2020 r.:
1)    wprowadzenie nowych zasad od dnia 01.01.2021 r.
2)    zasady korygowania do dnia 31.12.2020 r.
3)    obowiązek doręczenia korekty
4)    wykazanie, że nabywca wie o wystawionej fakturze korygującej i akceptowalne formy udokumentowania tej okoliczności przez organy podatkowe

2.    Nowe zasady wystawiania i ujmowania faktur korygujących od dnia 01.01.2021 r.:
1)    likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,
2)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
3)    faktury korygujące in plus - jak po zmianie ujmować takie korekty?
4)    co z fakturami korygującymi eksport i WDT?
5)    co z korektami dot. WNT?

3.    Przepisy przejściowe dotyczące faktur korygujących:
1)    zasady postępowania z korektami wystawionymi przed dniem 01.01.2021 r.,
2)    korekty po dniu 31.12.2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 01.01.2021 r.
3)    okres przejściowy do dnia 31.12.2021 r.
4)    jak skorzystać z okresu przejściowego?

4.    Problematyka rabatów pośrednich po zmianach od dnia 01.01.2021 r.

Część III. Ulga na złe długi z uwzględnieniem kluczowego wyroku TSUE z 2020 r.

1.    Zasady ustalania, kiedy wierzyciel może dokonać korekty.
2.    Ustawowe ograniczenia prawa do korekty przez wierzyciela.
3.    Zasady ustalania kiedy dłużnik ma obowiązek dokonania korekty.
4.    Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużnika - sytuacje wyłączające obowiązek korekty, sankcje i kary za brak obowiązkowej korekty.
5.    W jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty?
6.    „Przegapienie terminu” – na bieżąco, czy korekta wsteczna?
7.    „Częściowe” regulowanie należności przez dłużnika.
8.    Sposób dokonywania korekty w JPK.

Część IV. Wybrane zwolnienia z VAT, zarządzanie stawkami VAT – aktualne zagadnienia.
    
1.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
1)    skutki w VAT dla sprzedawcy niewłaściwie zastosowanej stawki albo zwolnienia,
2)    skutki w VAT dla nabywcy niewłaściwie zastosowanej stawki albo zwolnienia,
3)    WIS: do czego służy, co nam daje, z uwzględnieniem zmian od dnia 1 stycznia 2021 r.,
4)    zakres WIS,
5)    WIS wydane przed dniem 01.01.2021 r. i po dniu 31.12.2020 r. – różnice,
6)    korzystanie z WIS: opcja „posługiwania” się WIS publikowanymi w BIP (wariant I),
7)    korzystanie z WIS: opcja wystąpienia w celu uzyskania własnej WIS (wariant II),
8)    elementy wniosku o wydanie WIS,
9)    ćwiczenie: analiza wniosku oraz sposobu jego wypełnienia,
10)  postępowanie w sprawie wydania WIS,
11)  zaskarżalność decyzji o WIS,
12)  opłaty dotyczące WIS,
13)  WIS: porównanie wariantu I i II w kontekście zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie

2.    VAT w nieruchomościach – zwolnienia przedmiotowe
1)    grunty niezabudowane,
2)    grunty niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę,
3)    brak MPZP,
4)    decyzja o warunkach zabudowy,
5)    definicja pierwszego zasiedlenia po liftingu,
6)    problematyka ulepszeń budynków,
7)    ulepszenie budynku, a limit 30% - jak liczymy?
8)    drugie, trzecie, a nawet czwarte „pierwsze zasiedlenie”?
9)    inwestycje na nieruchomość użytkowaną na własne potrzeby,
10)  zwolnienie z VAT dla nieruchomości „nowych”,
11)  zwolnienie z VAT dla nieruchomości „ulepszonych”.

Dzień II. Podatek VAT naliczony oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe – aktualne zagadnienia.

1.    Zasady odliczania podatku naliczonego:
1)    zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu,
2)    jak przeliczać faktury zakupowe?
3)    zaliczka a prawo do odliczenia,
4)    moment powstania prawa do odliczenia,
5)    posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
6)    data wpływu faktury w kontekście nowego JPK,
7)    możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach – wydłużenie terminów od dnia 01.01.2021 r.
8)    moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej – zmiany od dnia 01.01.2021 r.,
9)    czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie ze sprzedawcą?
10)  prawo do odliczenia od usług noclegowych,
11)  refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia – zmiany od dnia 01.01.2021 r.

2.    System korekt rocznych w VAT:
1)    system korekt rocznych w VAT – o co chodzi?
2)    odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
3)    odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi,
4)    przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT,
5)    korekta VAT przy zbyciu majątku,
6)    korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku,
7)    okresowe wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

3.    Zwroty VAT:
1)    zwrot vat jako realizacja zasady neutralności,
2)    terminy podstawowe i terminy wydłużone,
3)    zwrot na rachunek firmowy, czy na rachunek VAT?
4)    wydłużenie terminu zwrotu,
5)    zwrot VAT a późniejsze kontrole podatkowe/celno-skarbowe,
6)    kwestionowanie przez organy podatkowe części zwrotu a wstrzymanie całości zwrotu – sprzeczność przepisów krajowych z prawem wspólnotowym
7)    raportowanie zwrotu VAT na poziomie JPK,

4.    Odmowa prawa do odliczenia:
1)    problematyka pustych faktur,
2)    czym jest faktura „pusta podmiotowo”, a czym jest faktura „pusta przedmiotowo”?
3)    art. 108 ustawy VAT u sprzedawcy, a skutki u nabywcy
4)    jak bronić się przed nierzetelnymi kontrahentami:
a)    rola białej listy,
b)    rola rejestrów: CEIDG, KRS,
c)    czy kontrahent powinien przesyłać UPD wysłanych JPK?
d)    metodyka organów podatkowych: co to jest i do czego służy?
e)    dotychczasowe doświadczenia: na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
f)     rola należytej staranności oraz dobrej wiary,
g)    MPP i jego znaczenie,
5)    argumentacja prawna organów podatkowych przy kontrolach w zakresie pustych faktur lub obrotu karuzelowego,
6)    nabycie towarów/usług przed rejestracją jako podatnik VAT czynny,
7)    nabycie towarów/usług od podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
8)    nabycie od podmiotu oczekującego na rejestrację,
9)    wykreślenie kontrahenta a nasze prawo do odliczenia.

5.    Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu i raportowaniu podatku
1)    przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku),
2)    przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek – faktura od podmiotu nieistniejącego, „pusta faktura”, faktura z zawyżoną kwotą podatku),
3)    warunki wyłączające stosowanie sankcji,
4)    zmiany od 01.01.2021 r.:
a)    doprecyzowanie zasad eliminujących „kumulację” sankcji,
b)    zawężenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100%,
5)    możliwość obniżenia stawki sankcyjnej do 20% oraz do 15%,
6)    błędy w JPK: 500 zł za każdy błąd,
7)    dodatkowe zobowiązanie w VAT, sankcja 500 zł za każdy błąd w JPK a KKS.

6.    Szczególne zasady rozliczania VAT dot. pojazdów samochodowych – aktualne interpretacje:
1)    prawo do odliczeń 50%/100 % podatku naliczonego,
2)    używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego,
3)    obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, zakres informacyjny ewidencji,
4)    omówienie przykładowego wzoru ewidencji,
5)    rola polityki samochodowej/flotowej,
6)    wykorzystanie systemów GPS w zarządzaniu flotą pod kątem pełnego odliczenia VAT,
7)    „odpłatne udostępnienie” pojazdów pracownikom – co kwestionują sądy administracyjne i organy podatkowe?
8)    rozliczenie wykupu samochodu z leasingu,
9)    odprzedaż samochodów używanych wg metody VAT marża (kontrowersje dotyczące sposobu wyliczania marży).

DZIEŃ III. VAT w towarowym obrocie wewnątrzwspólnotowym i sprzedaż towarów poza UE.

Część I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, z uwzględnieniem nowych zasad dokumentowania od dnia 01.01.2020 r. i od dnia 01.07.2020 r. oraz zmian od dnia 01.01.2021 r.
1)    WDT transakcyjne i WDT nietransakcyjne,
2)    wywóz własnego towaru – czy to już WDT?
3)    dostawa towaru z montażem,
4)    przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,
5)    dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy,
6)    kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
7)    zaliczki w WDT,
8)    podstawa opodatkowania,
9)    opłaty dodatkowe, refakturowanie kosztów transportu, a podstawa opodatkowania,
10)  transakcje w walucie obcej,
11)  faktury korygujące, w tym w walucie obcej, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.
12)  stosowanie stawki 0% - przepisy krajowe,
13)  błędy w informacji podsumowującej, a prawo do stawki 0% - jak się zabezpieczyć?
14)  brak dokumentów, a obowiązek rozpoznania WDT ze stawką krajową,
15)  korygowanie stawki krajowej po otrzymaniu dokumentów uprawniających do stawki 0%,
16)  domniemanie zasadności stosowania stawki 0% (Rozporządzenie Rady UE 282/2011),
17)  krajowe wymogi dokumentacyjne vs unijne wymogi dokumentacyjne,
18)  obowiązki sprawozdawcze (informacja podsumowująca + JPK).

Część II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r. i zmian od dnia 01.10.2021 r.
1)    WNT transakcyjne i WNT nietransakcyjne,
2)    przywóz własnego towaru – czy to już WNT?
3)    „powrót” towaru a WNT,
4)    powierzenie prac na towarze i jego przywóz jako „ulepszonego”, a WNT,
5)    kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
6)    podstawa opodatkowania,
7)    zaliczki/przedpłaty,
8)    transakcje w walucie obcej,
9)    faktury korygujące, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.,
10)  nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT od dnia 01.10.2021 r.: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
11)  dokumentowanie transportu w przypadku WNT,
12)  rozpoznanie podatku należnego oraz naliczonego, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.,
13)  obowiązek rozpoznania VAT należnego z tytułu WNT jako warunek wykazania VAT naliczonego – sprzeczność z prawem wspólnotowym,
14)  obowiązki sprawozdawcze (informacja podsumowująca + JPK).

Część III. Transakcje z wykorzystaniem magazynów call-off stock (zmiana od 01.01.2020 r. /01.07.2020 r.)
1)    korzyści związane ze stosowaniem procedury call-off stock
2)    co to jest magazyn stockowy?
3)    kiedy „przesunięcie” towaru nie spowoduje powstania obowiązkowego i rozliczenia VAT?
4)    moment powstania obowiązku podatkowego,
5)    wymóg „rotacji” towaru na magazynie,
6)    powrotne przemieszczenie jako ucieczka przed VAT,
7)    ewidencja sprzedawcy, ewidencja nabywcy i ewidencja prowadzącego magazyn,
8)    raportowanie: informacja podsumowująca oraz JPK,
9)    magazyny depozytowe w obrocie krajowym vs magazyny call-off stock,
10)  obowiązki podatników korzystających z tej procedury od dnia 01.01.2020 r.

Część IV. Transakcje łańcuchowe od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:
1)    znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
2)    rozliczanie transakcji łańcuchowych od dnia 01.07.2020 r., w kontekście zmian od 01.01.2021 r.
3)    pojęcie transakcji łańcuchowej, w kontekście zmian od dnia 01.01.2021 r.
4)    zasady ustalania transakcji „ruchomej” i „nieruchomej” od dnia 01.07.2020 r. w kontekście zmian od dnia 01.01.2021 r.
5)    transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne?
6)    wewnątrzwspólnotowa procedura trójstronna,
7)    warsztat: ćwiczenie w zakresie sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowej pomiędzy podmiotami z państw UE.

Część IV. Transakcje łańcuchowe od dnia 1 października 2021 r.:
1)    transakcja ruchoma i nieruchoma – czy to nadal takie ważne?
2)    jak ustalać transakcję ruchomą?
3)    rola podmiotu pośredniczącego po zmianach,
4)    warsztat: ćwiczenie w zakresie sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowej pomiędzy podmiotami z państw UE w świetle nowych przepisów.

Część V. Eksport towarów.
1)    eksport pośredni i bezpośredni,
2)    kiedy należy rozpoznać eksport?
3)    podmiot zgłaszający, a eksporter,
4)    sprzedaż towaru „na morzu”, a eksport towarów,
5)    obowiązek podatkowy,
6)    problematyka zaliczek w eksporcie towarów, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.
7)    podstawa opodatkowania,
8)    transakcje w walucie obcej,
9)    stosowanie stawki 0%,
10)  wykazanie eksportu ze stawką krajową,
11)  korekta stawki krajowej po otrzymaniu dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%,
12)  transakcje łańcuchowe w eksporcie do dnia 30 września 2021 r.
13)  transakcje łańcuchowe w eksporcie od dnia 1 października 2021 r.
14)  INTERCOMES i ich wpływ na rozpoznanie i rozliczenie eksportu,
15)  eksport towarów w JPK.
DZIEŃ IV. Usługi w obrocie międzynarodowym, ewidencje, deklaracje i raportowanie oraz wybrane problemy.

Część I. Usługi w obrocie międzynarodowym:

1.    „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:
1)    zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
2)    zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
3)    zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
4)    usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)

2.    Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
1)    zasady ogólne,
2)    zaliczki,
3)    usługi budowlane, transportowe, eventowe.

3.    Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT
a)    koszty towarzyszące,
b)    transakcje walutowe,
c)    korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
d)    stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
e)    WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
f)     stawka 0% w transporcie międzynarodowym.

4.    Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
1)    obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług
2)    uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.)
3)    usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
4)    obowiązki związane z fakturowaniem
5)    raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca

Część II. Wybrane zagadnienia dotyczące raportowania VAT:

1.    JPK od 01.10.2020 r. – wyzwanie dla biur rachunkowych.
2.    Oznaczenia GTU – pierwsze doświadczenia.
3.    Oznaczenia TP:
a)    jak ustalać podmioty powiązane?
b)    skąd czerpać informacje o powiązaniach?
c)    powiązania rodzinne, kapitałowe oraz rodzinno-kapitałowe,
d)    powiązania osobowe inne niż rodzinne.
4.    Oznaczenia MPP:
1)    nowy załącznik nr 15 od dnia 01.01.2021 r.
2)    WIS a załącznik nr 15,
3)    próba samodzielnej identyfikacji.
5.    Faktury uproszczone do 31.12.2020 r., od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. i od 01.07.2021 r.
6.    Sprzedaż bezparagonowa – jak faktury imienne raportować w JPK?

Część III. Wybrane zagadnienia dotyczące VAT:

1.    Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia.
2.    Nabycie usług związanych z zaniechaną finalnie transakcją – prawo do odliczenia.
3.    Kary umowne związane z „lojalnościówką”.
4.    Posiłki na wynos a 5% stawka VAT - wracają duchy przeszłości.
5.    Karty flotowe a prawo do odliczenia.
6.    Wybrane orzeczenia i interpretacje KIS z 2021 r.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Szanowni Państwo,
Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.

Korzyści

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1399 plus 23% VAT, razem 1720.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia są realizowane: 23, 26, 27, 31 sierpnia

23-VAT należny

26-VAT w towarowym obrocie

27-Usługi w obrocie międzynarodowym

31-VAT naliczony

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 24 godz. lekcyjne szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

UWAGA: istnieje możliwość zapisania się na poszczególne dni (np. na dzień 2 i 3).

 

Podatek VAT należny w transakcjach krajowych. (szkolenie zdalne)

Podatek VAT naliczony oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe – aktualne zagadnienia. (szkolenie zdalne)

Podatek VAT w towarowym obrocie wewnątrzwspólnotowym i sprzedaż towarów poza UE. (szkolenie zdalne)

Usługi w obrocie międzynarodowym, ewidencje, deklaracje i raportowanie oraz wybrane problemy. (szkolenie zdalne)


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl