Oferta szkoleń podatkowychPrzychody w CIT i PIT w 2021 r.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Poznań
2021-08-04 - 2021-08-04
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe
549 PLN + VAT

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

1.    Zagadnienia wstępne dot. CIT:
1)    podatnik CIT,
2)    podmioty zwolnione z CIT,
3)    rok podatkowy:
a)    definicja roku podatkowego,
b)    wybór roku podatkowego,
c)    zmiana roku podatkowego,
d)    rok podatkowy a rok obrotowy,
e)    odpowiedni wybór roku podatkowego jako nowe narzędzie do optymalizacji zarządzania zobowiązaniami podatkowymi CIT.

2.    Przychody w CIT – zagadnienia wprowadzające:
1)    definicja i cechy przychodów,
2)    przychody z tzw. nieodpłatnych świadczeń,
3)    w jaki sposób ustalić wartość przychodu oraz wartość przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
4)    przykładowe przysporzenia nieuznawane za przychody podatkowe,
5)    moment rozpoznania przychodu w CIT,
6)    moment rozpoznania przychodu w CIT a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT,
7)    korekta przychodów: wstecznie, czy na bieżąco?
8)    rabat w miejsce kary umownej, reklamacji – sposób rozliczenia

3.    Źródła przychodów w CIT:
1)    podział na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody klasyczne,
2)    skutki prawidłowej alokacji przychodu,
3)    przegląd przychodów z zysków kapitałowych,
4)    kiedy odsetki od udzielonej pożyczki stanowią przychód z zysków kapitałowych?
5)    przychody z praw majątkowych jako przychody z zysków kapitałowych,
6)    restrukturyzacje: fuzje, przejęcia, połączenia, podziały, wystąpienia wspólników, likwidacje spółek – krótka analiza w kontekście źródeł przychodów.

4.    Podatek VAT jako przychód:
1)    kiedy VAT jest przychodem?
2)    korekty roczne w VAT i ich wpływ na amortyzację oraz na przychód podatkowy

5.    Stawki podatku CIT:
1)    stawka bazowa (19%),
2)    stawka obniżona (9%)
3)    stawka obniżona a źródła przychodów w CIT,
4)    podwyższenie limitu dla tzw. małego podatnika od dnia 01.01.2021 r.
5)    w jaki sposób ustalać prawa do stawki 9%?
6)    czy powinniśmy liczyć wartość sprzedaży neto, czy z VAT?
7)    ćwiczenie: analiza na wybranym przykładzie możliwości skorzystania z 9% stawki CIT,
8)    stawki dedykowane przychodem z zysków kapitałowych.

6.    Źródła przychodów w PIT i ich wzajemne relacje – przegląd.

7.    Przychód z praw majątkowych na przykładzie zbycia nieruchomości:
1)    zbycie nieruchomości prywatnej,
2)    zbycie nieruchomości firmowej,
3)    zbycie nieruchomości: gdzie leży granica pomiędzy sprzedażą "prywatną", a sprzedażą w ramach JDG?
4)    liczenie 5-letniego terminu a spadki, zniesienie współwłasności majątkowej itp.,
5)    transakcje, których przedmiotem są nieruchomości wyłączone z tego źródła przychodów,
6)    zbycie nieruchomości należącej do spółki osobowej,
7)    zbycie nieruchomości - co jest opodatkowane?
8)    ustalania przychodu w związku ze zbyciem nieruchomości,
9)    ustalania bazy kosztowej,
10)  dochód do opodatkowania, a może ulga mieszkaniowa?
11)  zwolnienie na wydatki mieszkaniowe:
a)    czas na wydatkowanie środków,
b)    wyprowadzenie wzoru określającego maksymalny pułap zwolnienia,
c)    wydatki uwzględniane w wyliczeniach,
d)    wydatki na cudze nieruchomości,
e)    wydatki na spłatę kredytów,
f)     wydatki spłacenie kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomością, a wydatki na własne cele mieszkaniowe,
g)    zamiana nieruchomości a wydatki na własne cele mieszkaniowe,
h)    czy własne cele mieszkaniowe można realizować w kilku nieruchomościach?
i)     wydatki wyłączone z ulgi,
j)     problematyka umów deweloperskich,
k)    przegląd bieżącego orzecznictwa,
12)  zbycie nieruchomości – raportowanie w PIT-39.

8.    Najem prywatny jako odrębne źródło przychodów:
1)    cienka granica pomiędzy najmem prywatnym a JDG,
2)    dopuszczalne formy opodatkowania,
3)    najem prywatny dla nieruchomości wspólnej małżonków.

9.    Pozarolnicza działalność gospodarcza:
1)    pozarolnicza działalność gospodarcza jako źródło przychodów,
2)    dostępne opcje opodatkowania,
3)    cechy i elementy tego źródła przychodów,
4)    rozliczenia z działalności wspólników spółek osobowych.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Podatki te budzą coraz większe zainteresowanie organów podatkowych, które obecnie upatrują w tych właśnie tytułach podatkowych największego potencjału „uszczelnienia” budżetu, chociaż – z perspektywy podatników – należałoby raczej posłużyć się sformułowaniem „upatrują największego potencjału dodatkowych wpływów budżetowych”. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które koncentruje się w obszarze przychodów w obu podatkach dochodowych. Szkolenie pozwala na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Zostało poszerzone o zmiany, które weszły w życie w roku 2020 i od dnia 01.01.2021 r. W trakcie szkolenia można zadawać pytania trenerowi, co pozytywnie wpływa na „transfer wiedzy”. Szkolenie jest w szczególności dedykowane osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku CIT lub PIT.

UWAGA: niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. CIT, PIT.

Specjalista ds. podatku CIT, PIT. (szkolenie zdalne)

 

Korzyści

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów związanych z przychodami w podatkach dochodowych,
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 549 plus 23% VAT, razem 675.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
• certyfikat ukończenia szkolenia
• serwis kawowy
• obiad

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl