Oferta szkoleń podatkowychKoszty uzyskania przychodów w CIT i PIT w 2021 r.

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

Poznań
2021-08-05 - 2021-08-05
Wojciech Safian
6 h
szkolenia podatkowe
549 PLN + VAT

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

1.    Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:
1)    definicja pojęcia,
2)    związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu,
3)    ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów,
4)    wykładnia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów,
5)    koszty uzyskania przychodów, a tzw. „puste faktury”.

2.    Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie:
1)    podział na koszty bezpośrednie i pośrednie,
2)    moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,
3)    potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami,
4)    potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (np. opłaty licencyjne, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste),
5)    potrącanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
6)    ujęcie w czasie korekt kosztów (otrzymanie faktur korygujących koszty, przyczyny korekty, korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wyłączenie korekty kosztów związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu),
7)    skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty,

3.    Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - amortyzacja:
1)    definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,
2)    środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej,
3)    środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny,
4)    ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja wyposażenia,
5)    wartość początkowa środka trwałego,
6)    zmiana wartości początkowej,
7)    zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
8)    metody amortyzacji,
9)    stawki amortyzacji – wysokość odpisów,
10)  ograniczenie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych od 01.01.2021 r.,
11)  ograniczenie możliwości „żonglowania” stawkami podwyższonymi i obniżonymi od 01.01.2021 r.,
12)  jednorazowy odpis amortyzacyjny,
13)  jednorazowa amortyzacja w zw. z COVID,
14)  odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów.

4.    Straty jako koszt uzyskania przychodu.
1)    straty w środkach obrotowych (niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże),
2)    straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami),
3)    zaniechane inwestycje,
4)    utracone wadia, zaliczki, przedpłaty,
5)    dokumentowanie strat,
6)    kwestia zawinienia podatnika a możliwość uznania straty za koszt,
7)    koszty uznanych reklamacji.

5.    Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT – art. 15d:
1)    wymóg transakcji bezgotówkowych
2)    wymóg zapłat na rachunki z tzw. „białej listy”,
3)    „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
4)    biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,
5)    obowiązujące limity,
6)    jak liczyć próg 15 000 zł?
7)    pojęcie „transakcji”,
8)    sankcje dla podatników, którzy uchybią warunkom,
9)    warunki wyłączające stosowanie sankcji,
10)  rola MPP w kontekście zapłaty na rachunek spoza białej listy,
11)  który US jest właściwy do zawiadomienia na rachunek spoza białej listy?
12)  w jakim terminie należy zawiadomić organ, z uwzględnieniem terminów wydłużonych w czasie COVID,
13)  czy wystarczy zawiadomić organ jeden raz?

6.    Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c:
1)    co to są koszty finansowania dłużnego?
2)    wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów,
3)    ustalanie współczynnika 30%,
4)    próg 3 mln zł, a wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów,
5)    ćwiczenie: analiza na przykładzie mechaniki wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.

7.    Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e:
1)    zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
2)    sposób określenia limitu odliczenia, wyłączenia,
3)    skutki przekroczenia limitu
4)    odliczenie w kolejnych latach podatkowych,
5)    ćwiczenie: analiza na przykładzie mechaniki wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.

8.    Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów:
1)    kary umowne i odszkodowania,
2)    wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne,
3)    sponsoring,
4)    premie pieniężne/lojalnościowe.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Podatki te budzą coraz większe zainteresowanie organów podatkowych, które obecnie upatrują w tych właśnie tytułach podatkowych największego potencjału „uszczelnienia” budżetu, chociaż – z perspektywy podatników – należałoby raczej posłużyć się sformułowaniem „upatrują największego potencjału dodatkowych wpływów budżetowych”. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które koncentruje się w obszarze kosztów uzyskania przychodów w obu podatkach dochodowych. Szkolenie pozwala na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Zostało poszerzone o zmiany, które weszły w życie w roku 2020 i od dnia 01.01.2021 r. W trakcie szkolenia można zadawać pytania trenerowi, co pozytywnie wpływa na „transfer wiedzy”. Szkolenie jest w szczególności dedykowane osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku CIT lub PIT.

UWAGA: niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. CIT/PIT

Specjalista ds. podatku CIT, PIT. (szkolenie zdalne)

 

Korzyści

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów związanych z kosztami uzyskania przychodów w podatkach dochodowych,
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wykładowca

Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 549 plus 23% VAT, razem 675.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
• certyfikat ukończenia szkolenia
• serwis kawowy
• obiad

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl