Oferta szkoleń podatkowychVAT, CIT, PIT w branży budowlanej i deweloperskiej w 2021 r. (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 14 lipca

online
2021-07-21 - 2021-07-21
Paweł Małecki
7 h
szkolenia podatkowe online, zdalne, elearning
399 PLN + VAT (449 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

I. Rewolucyjne zmiany w VAT 2020 i 2021 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej:

1.    Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących – zmiany od dnia 01.01.2021:
1)    likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,
2)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
3)    faktury korygujące in plus - jak po zmianie ujmować takie korekty?
4)    co z fakturami korygującymi eksport i WDT?
5)    co z korektami dot. WNT?
6)    zasady postępowania z korektami wystawionymi przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
7)    korekty po dniu 31 grudnia 2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 1 stycznia 2021 r.

2.    Rozliczenia w walutach obcych w branży budowlanej i deweloperskiej – zmiany od dnia 01.01.2021:
1)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
2)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów CIT/PIT,
3)    możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
4)    rezygnacja ze stosowania wspólnego kursu waluty.

3.    VAT naliczony – zmiany ważne dla branży od dnia 01.01.2021:
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
3)    data wpływu faktury w kontekście nowego JPK,
4)    możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach – wydłużenie terminów,
5)    moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej – moment uzgodnienia,
6)    czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie ze sprzedawcą?
7)    prawo do odliczenia od usług noclegowych,
8)    refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia,
9)    „dobra wiara” i „należyta staranność” – specyfika branży.

4.    Biała lista w branży budowlanej i deweloperskiej:
1)    obowiązki związane z zapłatą na rachunek z białej listy,
2)    zwolnienie z VAT a biała lista,
3)    jak liczyć próg 15 000 zł w branży budowlanej/deweloperskiej?
4)    Zaliczki i zadatki a biała lista
5)    faktury korygujące, a biała lista,
6)    wybrane problemy poruszone przez uczestników.

5.    Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment/MPP):
1)    nowy załącznik nr 15 od dnia 01.01.2021 r.,
2)    jak identyfikować usługi w powiązaniu z załącznikiem,
3)    korzystanie z objaśnień do PKWiU,
4)    interpretacje GUS,
5)    WIS: rola, istota, zakres ochrony, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.,
6)    wartość faktury, a obowiązkowy MPP,
7)    generalny wykonawca, podwykonawca a MPP,
8)    problemy zaliczek, zadatków oraz korekt faktur w odniesieniu do MPP.

6.    Nowy JPK w branży budowlanej i deweloperskiej.

7.    Praktyczne aspekty momentu powstawania obowiązku podatkowego w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
1)    sprzedaż budynku/lokalu – moment powstania obowiązku podatkowego,
2)    zaliczki, zadatki, umowy deweloperskie przy sprzedaży nieruchomości,
3)    dlaczego ustalenie momentu wykonania usługi jest ważne?
4)    „fakturowy” obowiązek podatkowy i termin wystawienia faktury,
5)    protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),
6)    kontrakty realizowane na bazie FIDIC, a powstanie obowiązku podatkowego,
7)    zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków na poczet usług budowlanych,
8)    opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
9)    usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przegląd bieżącego orzecznictwa,
10)  data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego.

8.    Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
1)    tereny budowlane,
2)    rola decyzji o warunkach zabudowy i MPZP
3)    sprzedaż nieruchomości – zwolnienie, stawka 8%, a może 23%?
4)    sprzedaż gruntu,
5)    sprzedaż budynku/budowli,
6)    pierwsze zasiedlenie,
7)    „kolejne” pierwsze zasiedlenie,
8)    ulepszenia budynków/budowli,
9)    rezygnacja ze zwolnienia z VAT – kiedy warto wybrać opodatkowanie?
10)  zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC,
11)  sprzedaż gruntu z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki,
12)  sprzedaż gruntu z fundamentami,
13)  sprzedaż budynku (stan surowy otwarty),
14)  sprzedaż budynku (stan surowy zamknięty),
15)  refakturowanie a stawka VAT.

II. Podatki dochodowe w branży budowlanej i deweloperskiej po zmianach w 2020 i 2021 r.:
1.    9% stawka CIT– podwyższenie limitu od dnia 1 stycznia 2021 r.

2.    Zmiany dotyczące indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych ŚT.
 
3.    Estoński CIT – czy spółki z branży budowlanej i deweloperskiej powinny być zainteresowane?

4.    Ulga na złe długi w podatku CIT i PIT po zmianach w 2020 r.:
1)    konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela,
2)    zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia,
3)    ograniczenia w transakcjach,
4)    zmiany „Covidowe” – „zamrożenie” obowiązku korekty dla niektórych dłużników i skrócenie terminu dla wierzycieli.

5.    Wybrane zagadnienia dot. CIT/PIT:
1)    przychody CIT/PIT:
a)    moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej, etapy budowy, protokół zdawczo – odbiorczy, przejściowe świadectwo płatności, usługi realizowane w okresach rozliczeniowych,
b)    sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
c)    przedpłaty/zaliczki/zadatki – moment powstania przychodu podatkowego,
d)    odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
e)    wykonawstwo zastępcze/datio in solutum,
f)    transakcje barterowe,
g)    świadczenie usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna - moment rozpoznania przychodu,
h)    refakturowanie – moment powstania przychodu.
2)    koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w branży budowlanej i deweloperskiej:
a)    ciężar dowodowy – jak się zabezpieczyć na wypadek kwestionowania kosztów przez organy?
b)    dobra wiara i należyta staranność w podatkach dochodowych,
c)    koszty pośrednie i bezpośrednie,
d)    koszty na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
e)    refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
f)    korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
g)    rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
h)    realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku – szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
i)    kary umowne, odszkodowania – jak sobie z nimi poradzić i uniknąć wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów?
j)    szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna,

3)    problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników.

Dla kogo

- właściciele firm
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

W 2020 r. i od dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie ważne dla branży budowlanej i deweloperskiej zmiany w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych. Wynikały one z kilku ustaw i dotykały szereg zagadnień. Niniejsze szkolenie zostały „uszyte na miarę” dla branży deweloperskiej: zebrane zostały te zmiany i zagadnienia, które powszechnie występują u podatników działających w tym sektorze gospodarki. Dzięki uczestnictwu szkoleniu macie Państwo szansę na poznanie, zaktualizowanie oraz usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie.

Korzyści

- zapoznanie się z  kluczowymi dla branży budowlanej i deweloperskiej zmianami w najważniejszych podatkach,
- przegląd aktualnego orzecznictwa sądów oraz interpretacji KIS,
- praktyczne wskazówki
- dygresje z praktyki wykładowcy
- interaktywna formuła

Wykładowca

Paweł Małecki

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Podatkowych 

W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo.  

Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.  Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy.

Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowychw projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji.Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

Opinie

"Bardzo miły wykładowca z ogromną wiedzą merytoryczną, na każde dodatkowe pytania uzyskaliśmy rozwiniętą odpowiedź popartą aktami prawnymi."

"Bardzo dobre , rzeczowe szkolenie."

"Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania firm."

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem."

"Szkolenie uważam za interesujące, przeprowadzone bardzo zrozumiale dla słuchacza."

"Szkolenie merytoryczne, zagadnienia omawiano jasno, rzeczowo, na przykładach branżowych. Bardzo dobra komunikacja wykładowcy ze słuchaczami."

"Profesjonalne podejście do zagadnienia, bardzo miła atmosfera."

"Szkolenie z podatku VAT przedstawione w sposób interesujący i praktyczny z uwzględnieniem bieżących problemów. "

"Szkolenie bardzo ciekawe, objęte ściśle tematyką dotyczącą rozliczenia podatku VAT, dodatkowo oparte na ciekawych przykładach."

"Szkolenie było prowadzone przez wykładowcę, który w bardzo prosty sposób przekazał zmiany wchodzące w ustawie VAT."

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący."

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe."

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania."

"Świetny wykładowca , który umie przekazać posiadaną wiedzę na dany temat."

"Szkolenie na wysokim poziomie, przeprowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi."

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszane tematy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu."

"Wyczepujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytanie."

"Szkolenie przeprowadzone perfekcyjnie, z bardzo dużą wiedzą i ciekawymi przykładami, bardzo rzetelnie i dobrze przygotowanym materiałem."

 "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny z pełnym zaangażowaniem prowadzącego. Możliwość uzyskania odpowiedzi i pomocy na nurtujące tematy nie objęte tematem szkolenia. "

"Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, omówienie problemów na przykładach." 

"Zagadnienia szkoleniowe przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób."

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

"Prowadzący posiada rozległa wiedzę na temat ustawy, interpretacji przez US, GUS, NSA czy WSA. Ponadto ma wiedzę praktyczną wyniesioną z prowadzonej działalności, co skutkuje gruntowną analizę konkretnych przykładów i rozwiązań"

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod względem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%."

"Szkolenie przygotowane przez osobę bardzo kompetentną - praktyka. Temat opowiedziany w sposób zrozumiały i ciekawy."              

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji.                                                               

Szkolenie konkretne, na temat, zgodne z oczekiwaniami. Prowadzący kompetentny, chętny do udzielania wyjaśnień na zadawane pytania.

                                                                                                        

 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-15.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 7 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl