Oferta szkoleń podatkowychPodatek VAT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 19 listopada

online
2021-11-29 - 2021-12-01
Dorota Łabuda
18 h
szkolenia podatkowe online
1080 PLN + VAT (1180 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

Dzień 1
1. Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia

2. Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.

3. Zasady odliczenia podatku:
- prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
- moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;
- faktura a prawo do podatku naliczonego;   
- faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
- karty paliwowe a podatek naliczony – interpretacja Ministra Finansów;
- orzecznictwo krajowe oraz UE.

4. Faktury otrzymane po terminie a prawo do podatku naliczonego. Nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi. Orzecznictwo.

5. Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną jako źródłem podatku. Metodologia „dobrej wiary” a faktura nierzetelna.

6. Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika.

7. Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2021 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.

8. Prawo do podatku naliczonego a WNT lub import wykazane z opóźnieniem – spór rozstrzygnął TSUE.

9.Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe

Dzień drugi
1. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem  usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.

2. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
- Procedury rejestracyjne
- Nowa baza podatników – biała księga – korzyści i negatywne skutki dla podatnika.
- Mechanizm podzielonej płatności; kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania. Sposoby na uwolnienie środków z subkonta VAT.
- Plik JPK_V7 – sposoby sporządzania; jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT – wątpliwości w zasadach raportowania – nowelizacja przepisów w 2021 r., kara pieniężna, zasady składania czynnego żalu KKS.

3. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE.
- prawa i obowiązki wierzyciela,
- prawa i obowiązki dłużnika.

4. Zasady zwrotu podatku:
- terminy i zasady zwrotu,
- przyspieszony zwrot
- zwrot a mechanizm podzielonej płatności
- szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy

5. Kasa rejestrująca w firmie:
- kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia;
- jaki rodzaj kasy należy stosować;
- prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;
- obowiązki użytkownika.

6. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wysokość, zasady nakładania, orzeczenie TSUE, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT – kiedy sankcja jest niezgodna z dyrektywą UE.

7. Najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i TSUE.

Dzień trzeci
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru),
- nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.07.2020r.
- Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.07.2020 r. w ramach pakietu Quick fixes),
- noty wyjaśniające Komisji Europejskiej w sprawie zasad stosowania dyrektywy i Rozporządzenia
- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
- Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- Kurs waluty a obowiązek podatkowy w transakcjach transgranicznych
- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.07.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy – zmiana zasad;
- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu call – of stock zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.07.2020 r.)

2. Eksport towarów:
- Eksport pośredni i bezpośredni – różnice
- Obowiązek podatkowy w eksporcie – zasady opodatkowania zaliczki w 2021r., warunki dostawy a obowiązek podatkowy.
- Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne).

3. Transakcje łańcuchowe:
- definicja transakcji łańcuchowej
- jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
- ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
- nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.07.2020 r.
- obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
- transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
- transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
- procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

4. Dostawa z montażem:
- pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
- wymagane dokumenty
- dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu
- moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
- opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
- fakturowanie

5. Transgraniczne świadczenie usług
- Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
- Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
- Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
- Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
- Refakturowanie usług międzynarodowych
- Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem

6. Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Dla kogo

- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT.
Celem pierwszego dnia szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zasad VAT. W kolejnych dniach zostaną omówione poszczególne aktualne problemy powodujące trudności w rozliczeniach tego podatku

Korzyści

Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków.
Szkolenie ma ugruntować podstawową wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.
Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Wykładowca

Dorota Łabuda

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1080 plus 23% VAT, razem 1328.4
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl