Oferta szkoleń podatkowychAkademia podatku VAT- zmiany 2021-2022. (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

online
2021-11-02 - 2021-11-18
Iwona Biernat-Baran, Wojciech Safian
24 h
szkolenia podatkowe online
1915 PLN + VAT
Brak możliwości zgłoszenia

Program

Dzień I

Faktury: duże zmiany w 2021 r.

I. FAKTURY

1.    Wystawianie faktur:
1)    obowiązek wystawienia faktury,
2)    naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
3)    „podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
4)    problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. „pustych” faktur,
5)    refakturowanie a stawka VAT na fakturze,
6)    GTU, a znakowanie faktur,
7)    oznaczenia GTU i TP oraz MPP w JPK – zmiany od dnia 01.07.2021 r.:
a)    zmiany techniczne od dnia 01.07.2021 r. (dot. GTU),
b)    zmiana zakresu GTU_01,
c)    zawężenie towarów objętych oznaczeniem GTU_03,
d)    doprecyzowanie GTU_06,
e)    doprecyzowanie GTU_07 w odniesieniu do pojazdów,
f)    zawężenie towarów objętych GTU_08,
g)    doprecyzowanie towarów objętych GTU_09,
h)    rozszerzenie znacznika GTU_10,
i)    powiązanie GTU_12 z PKWiU,
j)    "kosmetyczne" zmiany dot. GTU_13,
k)    zawężenie znacznika "TP",
l)    rozszerzenie znacznika "MPP",
8)    data sprzedaży, data nabycia i inne „wrażliwe” pola w JPK,
9)    bilety za przejazdy autostradami jako faktury – możliwość zbiorczego raportowania w JPK od 01.07.2021 r.
10)  wystawianie faktur przed sprzedażą – po zmianach jeszcze wcześniej,

2.    Faktury zaliczkowe:
1)    obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
2)    zaliczka a WDT,
3)    zaliczka a eksport,
4)    faktura „eksportowa”,
5)    kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
6)    zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
7)    zaliczka na 100% - czy trzeba wystawiać FV końcową?
8)    zaliczki na media a fakturowanie,
9)    faktura zaliczkowa a MPP,
10)  faktura zaliczkowa a biała lista podatników VAT,
11)  faktury zaliczkowe w JPK – na co zwrócić szczególną uwagę?
12)  faktury zaliczkowe bez ceny jednostkowej netto od dnia 01.10.2021 r.

3.    Faktury do paragonów:
1)    kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
2)    faktury na żądanie dotyczące sprzedaży wysyłkowej w ramach WSTO/SOTI – zmiany od dnia 01.07.2021 r.
3)    brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,
4)    termin na wystawienie faktury do paragonu,
5)    paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
6)    raportowanie faktur do paragonów w JPK,
7)    faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.

4.    Problematyka faktur uproszczonych:
1)    zakres danych na fakturze uproszczonej,
2)    jakich danych nie musi zawierać faktura uproszczona?
3)    korygowanie danych na FV uproszczonej,
4)    faktura uproszczona a nota korygująca,
5)    paragon z NIP jako faktura uproszczona w JPK do 30.06.2021 r.,
6)    paragony z NIP jako faktury uproszczone i ich raportowanie od dnia 01.07.2021 r.
7)    wystawienie faktury do paragonu z NIP.
8)    faktury uproszczone w przypadku sprzedaży wysyłkowej w ramach WSTO/SOTI od dnia 01.07.2021 r.

5. Faktury w walucie obcej:
1)    kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
2)    faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
3)    kurs waluty dla faktur w walucie obcej – dostępne rozwiązania,
4)    kurs waluty dla e-handlu- zmiany od dnia 01.07.2021 r.
5)    nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

II. FAKTURY KORYGUJĄCE

1.    Zasady wystawiania faktur korygujących:
1)    kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
2)    korekta, czy „anulowanie” faktury?
3)    kilka faktur korygujących do jednej faktury,
4)    faktura korygująca a nota korygująca,
5)    korekta FV z błędnym NIP/nabywcą,
6)    faktura korygująca – jak ująć korektę w JPK
7)    korekta JPK i czynny żal – jak to zrobić i ile mamy na to czasu?

2.    Zasady rozpoznawania faktur korygujących in plus:
1)    faktury korygujące in plus od dnia 01.01.2021 r.
2)    faktury korygujące in plus w zakresie eksportu towarów i WDT od dnia 01.01.2021 r.
3)    co z korektami in plus przy imporcie usług i WNT?
4)    co z fakturami korygującymi wystawionymi przed 01.01.2021 r.?

3.    Zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus:
1)    zasady rozpoznawania faktur in minus przez sprzedawcę od dnia 01.01.2021 r.,
2)    zasady rozpoznawania faktur in minus przez nabywcę od dnia 01.01.2021 r.,
3)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
4)    jak korygować WNT oraz import usług od dnia 01.01.2021 r.?
5)    korekty wystawione przed 01.01.2021 r. a nowe zasady,
6)    korekty po dniu 31 grudnia 2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 01.01.2021 r,
7)    możliwość „utrzymania” dotychczasowych zasad – roczny okres przejściowy r.
8)    FV korygujące WNT in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
9)    FV korygujące import usług in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
10)  przepisy przejściowe: korekty dot. WNT i importu usług wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

4.    Faktury korygujące a kurs waluty:
1)    kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
2)    kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
3)    problematyka zbiorczej faktury korygującej.

III. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

1.    Charakterystyka nowego rozwiązania
1)    istota KSeF,
2)    funkcjonalność systemu KSeF,
3)    od kiedy?
4)    dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
5)    Oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
6)    w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

2.    KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

3.    Faktura ustrukturyzowana:
1)    sposób wystawiania,
2)    sposób przesyłania do nabywcy,
3)    zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
4)    korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
5)    korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
6)    archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
7)    faktury „ustrukturyzowane” w JPK

4.    „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Dzień II

Pozostałe zmiany w VAT od dnia 1 października 2021 r. i od dnia 1 stycznia 2022 r.

Część I. Zmiany wchodzące w życie od dnia 1 października 2021 r.

1.    Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
3)    skutki „przegapienia” 3miesięcznego terminu,
4)    możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
5)    po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
6)    co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
7)    co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?

2.    Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):
1)    kto jest obowiązany składać VAT-26?
2)    wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
3)    co z pojazdami nabytymi przed zmianą?

3.    Ulga na złe długi – zwiększenie „stosowalności”
1)    wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
2)    warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
3)    likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
4)    wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
5)    przepisy przejściowe:
a)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
b)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.

4.    Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych – powrót do przeszłości?
1)    na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
2)    warunki stosowania procedury uproszczonej,
3)    organy właściwe,
4)    procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
5)    zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.

5.    Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:
1)    sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
2)    możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
3)    rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym,

6.    Zmiany dotyczące MPP:
1)    zmiana w załączniku nr 15
2)    rozszerzenie przepływów pomiędzy rachunkami VAT,
3)    zmiany w uwalnianiu środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych,
4)    zmiany związane z zamykaniem rachunków w bankach,
5)    uwalnianie środków byłych podatników oraz podmiotów zagranicznych.

Część II. Zmiany wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

1. Pakiet uproszczeń dotyczących podatku naliczonego.

2. Pakiet zmian dedykowanym sprzedaży krajowej.

3. Nowa struktura JPK:
1)    wprowadzenie nowej struktury
2)    nowy sposób raportowania ulgi na złe długi
3)    znika oznaczenie EE
4)    jak raportować sprzedaż w e-handlu po zmianach?
5)    jak raportować wybrane usługi przy transakcjach międzynarodowych?
6)    od kiedy stosujemy nową strukturę
7)    jak raportować grudzień, a jak raportować styczeń?

Dzień III

Transakcje towarowe w obrocie wewnątrzwspólnotowym i eksport towarów

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
e) obowiązek podatkowy,
f)  zaliczki w WDT,
g) podstawa opodatkowania w WDT,
h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
i)  nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),,
j)  nowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych oraz magazynów typu call-off stock (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.).

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
d) obowiązek podatkowy,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
f)  obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,
g) zaliczki w WNT,
h) podstawa opodatkowania w WNT,

4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych,
b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),
d) możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

5. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) dowody dokonania eksportu towarów,
e) obowiązek podatkowy,
f)  zaliczki w eksporcie,
g) podstawa opodatkowania.

6. Import towarów:
a) sposoby rozliczania importu towarów,
b) podatnik w imporcie towarów,
c) procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
d) obowiązek podatkowy VAT,
e) zasady ustalania podstawy opodatkowania.

7. Quick fixes – zmiany w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych:
a) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
• zaostrzenie przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych,
• nowe zasady dokumentowania wywozu towaru,
• relacja przepisów unijnych do krajowych.
b) nowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych oraz magazynów typu call-off stock,
• nowa procedura WDT call-off-stock,
• przemieszczenie towarów własnych jako odmiana wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
• obowiązek prowadzenia ewidencji.
c) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych.
• pojęcie transakcji łańcuchowych,
• dostawa ruchoma i nieruchoma.

 

Dzień IV

Usługi w obrocie międzynarodowym i wybrane zagadnienia.

Część I. Usługi w obrocie międzynarodowym:

1.    „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:
1)    zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
2)    zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
3)    zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
4)    usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)

2.    Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
1)    zasady ogólne,
2)    zaliczki,
3)    usługi budowlane, transportowe, eventowe.

3.    Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT
a)    koszty towarzyszące,
b)    transakcje walutowe,
c)    korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
d)    stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
e)    WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
f)     stawka 0% w transporcie międzynarodowym.

4.    Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
1)    obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług,
2)    uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.),
3)    usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
4)    obowiązki związane z fakturowaniem,
5)    raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca.

Część II. Procedura OSS dla wybranych usług – jak uniknąć obowiązku rejestracji w innym państwie UE?

1.    Istota rozwiązania
2.    Przegląd usług, dla których rozwiązanie jest dedykowane (m.in. branża eventowa, budowlana, HORECA)
3.    Rozliczenie i zapłata VAT w procedurze OSS:
a)    warrant unijny,
b)    wariant nieunijny,
c)    raportowanie – składanie deklaracji,
d)    właściwe organy podatkowe,
e)    wymogi, które musi spełniać ewidencja,
f)     jaki kurs stosować?
g)    który urząd wybrać?

Część III. Wybrane zagadnienia dotyczące VAT:

1.    Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia.
2.    Nabycie usług związanych z zaniechaną finalnie transakcją – prawo do odliczenia.
3.    Kary umowne związane z „lojalnościówką”.
4.    Posiłki na wynos a 5% stawka VAT - wracają duchy przeszłości.
5.    Karty flotowe a nabycie paliwa.
6.    Wybrane orzeczenia i interpretacje KIS z 2021 r.

Dla kogo

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Cel

Szanowni Państwo,
Rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.

Korzyści

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wykładowca

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Opinie klientów po szkoleniach z ekspertem:

"Wysoki poziom merytoryczny bardzo dobry kontakt z osobą szkolącą, cenne indywidualne możliwości zadania pytań i usykania odpowiedzi"

"Wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry kontakt z osoba szkolącą, cenne indywidualne możłiwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi."

"Rzeczowe, merytoryczne, duża wiedza prowadzącej, teoretycznie i praktycznie, jestem b.zadowolony."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo merytorycznie, w dobrej atmosferze , fachowe odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników."

"Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, poziom merytoryczny bardzo dobry."

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

 


Wojciech Safian

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1915 plus 23% VAT, razem 2355.45
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia są realizowane: 2,10,15,18 listopada

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 24 godz. lekcyjne szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

UWAGA: istnieje możliwość zapisania się na poszczególne dni (np. na dzień 2 i 3).


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl