Oferta szkoleń podatkowychNowy polski ład - zmiany podatkowe (szkolenie zdalne)

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
cena first minute-obowiązuje do 24 lutego

online
2022-03-03 - 2022-03-03
Paweł Dymlang
6 h
szkolenia podatkowe online
399 PLN + VAT (449 PLN + VAT)

E-mail znajomego Twoje imię i nazwisko Twój e-mail

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy pdf

Program

„Polski Ład” - nowelizacja przepisów podatkowych – CIT – PIT – VAT 2022

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Zmiany z ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
a)    podwyższenie kwoty wolnej do 30.000 złotych / ustalenie zasad poboru zaliczek przez płatnika
b)    podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
c)    nowe zasady naliczania składki zdrowotnej:
- brak możliwości odliczenia od podatku,
- kwota minimalna składki zdrowotnej,
- składka zryczałtowana w wysokości 9 proc. średniego wynagrodzenia,
- składka zdrowotna u ryczałtowców / karta podatkowa
d)    wspólne rozliczenie dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – zmiany / doprecyzowanie przepisów
e)    ulga na dzieci – doprecyzowania zasad stosowania ulgi
f)    poszerzenie katalogu składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej (wykup z leasingu operacyjnego)
g)    przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych - zmiany
h)    ustalenia wartości początkowej – amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
i)    wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych
j)    ulgi:
- ulga dla klasy średniej: odliczenie od dochodu dla podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej do wysokości limitu
- ulga na powrót: odliczenia od podatku dla osób, którzy stali się polskimi rezydentami uzyskujący dochody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich,
- ulga rehabilitacyjna: poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi
- ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty zatrudniania wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
- wydatki z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych
k)    zwolnienia:
- PIT – „0” dla seniorów: zwolnienie dla niepobierających emerytury,
- ulga mieszkaniowa – własne cele mieszkaniowe – doprecyzowanie przepisów
- doprecyzowanie przepisów dot. zwolnień m.in. związanych z odszkodowaniami / stypendiami /  odsetkami związanymi z nieterminową wypłatą należności zwolnionych
l)    czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich – nowe zasady ustalania kosztów
m)    działalność wykonywana osobiście – poszerzenie katalogu
n)    ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski
o)    opodatkowanie majątku otrzymanego od spółki osobowej
p)    odformalizowanie zasad określania wzorów formularzy PIT

2. Ryczałt ewidencjonowany / Karta podatkowa
a)    przychody z najmu nieruchomości poza działalnością gospodarczą – wyłączne stosowanie ryczałtu
b)    obniżenie  stawek dla wybranej kategorii przychodów
c)    zmiana definicji wolnego zawodu oraz ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej

B. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – oraz od osób fizycznych (PIT)

a)    IP BOX – zmiany – symultaniczne rozliczenie z ulgą na działalność badawczo-rozwojową
b)    Ulga B+R – rozszerzenie odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych
c)    Ulga na prototyp / działalność innowacyjna (produkcja próbna nowego produktu / wprowadzenie na rynek nowego produktu)
d)    Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
e)    Ceny transferowe:
- zmiana definicji podmiotów powiązanych
- wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
- korekta cen transferowych
- wartość transakcji kontrolowanej: doprecyzowanie wartości transakcji kontrolowanej dla depozytów
- uproszczenia w sporządzaniu lokalnej dokumentacji
- wydłużenie terminów
- oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
- informacja o cenach transferowych (w tym podpisywanie)
- obowiązek ORD-U a dokumentacja cen transferowych
f)    WHT – podatek u źródła:
- kryterium należytej staranności – uzupełnienie przepisów
- rozszerzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
- doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela oraz rzeczywistej działalności gospodarczej
- zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego mechanizmu WHT refund
- rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji
- uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
- doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium RP (ustalenie rezydencji podatkowej)
g)    alternatywna spółka inwestycyjna – odliczenie od dochodu wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej
h)    polskie spółki holdingowe - preferencje
i)    CFC – zagraniczna jednostka kontrolowana
j)    ulga na działalność sportową, kulturalną, edukacyjną
k)    ulga na ochronę i konserwację zabytków
l)    ulga na robotyzację
m)    przejściowy podatek dochodowy (ujawnienie dochodów wcześniej nieopodatkowanych)
n)    ukryta dywidenda – wyłączenia kosztowe
o)    nielegalne zatrudnianie pracowników – sankcje i wyłączenia kosztowe
p)    preferencje związane ze stosowaniem obrotu bezgotówkowego
q)    obowiązek prowadzenia i przesyłania drogą elektroniczną ksiąg i ewidencji (JPK) od 1.01.2023 r.

C. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

a)    uchylenie art. 15e (limitowane usługi niematerialne)
b)    minimalny podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania / wyłączenia
c)    koszty finansowania dłużnego – redefiniowanie limitu
d)    przerzucanie dochodów – podatek od przerzucanych dochodów (art. 24aa)
e)    ulga konsolidacyjna dla podatników rozszerzających działalność za granicą
f)    ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy (koszty POP)
g)    podatek ryczałtowy od dochodów – tzw. „CIT estoński”:
- rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o komandytowe i komandytowo-akcyjne,
- rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie,
- rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,
- uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania,
- obniżenie stawek podatku określonych w art. 28o ust. 1 i uchylenie wymogu dot. ponoszenia określonej wielkości nakładów inwestycyjnych.

D. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT)

a)    możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. „grupy VAT”,
b)    zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),
c)    opcja opodatkowania usług finansowych,
d)    szybki zwrot VAT dla określonych podatników (preferencje dla obrotu bezgotówkowego)
e)    szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa,
f)    zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN).

Dla kogo

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi,
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian podatkowych wynikających z „Nowego Polskiego Ładu”.
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych.
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Wykładowca

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: BRE Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Fagumit, Gaz System, HSBC Bank, HTL-Strefa, Interia, Jacobs, Kilargo, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP,  Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych).
Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, i inne).

Opinie po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Polecamy także

Czym się zajmujemy?

Szkolenia dla biznesu
Ofertę szkoleń dla firm, kierujemy do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, księgowych, dyrektorów finansowych, finansistów, dyrektorów personalnych i HR, doradców podatkowych, członków zarządów, menedżerów.
Szkolenia realizujemy w obszarach: finanse, kadry i płace, komputerowe, konsolidacja, MSR/MSSF, podatek VAT, podatki CIT/PIT, finanse, rachunkowość, zarządzanie, ceny transferowe, środki trwałe.
Szkolenia realizujemy, w następujących miastach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków, Opole, Katowice, Wrocław, Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,  Słupsk, Koszalin, Poznań.
Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby z doświadczeniem szkoleniowym chętnie dzielący się wiedzą i jej zastosowaniem w praktyce.Proponujemy szeroką ofertę szkoleń otwartych i możliwość realizacji szkolenia zamkniętego dla wewnętrznej grupy odbiorców. Dostosowujemy wtedy ofertę do specyficznych potrzeb naszego klienta.
Zespół ekspertów AKK zapewnia wysoki poziom realizowanych szkoleń.


Szkolenia dla budżetu
Szkolenia budżetowe proponowane w tym obszarze  uwzględniają specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych . Ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek administracji centralnej. W szczególności do osób na następujących stanowiskach: skarbników, kwestorów, sekretarzy, burmistrzów, wójtów, kierowników działów i inspektorów, a także menedżerów .
Obszary w których proponujemy specjalistyczne szkolenia to: audyt wewnętrzny, finanse, kadry i płace, komputerowe, podatki, opłaty, świadczenia, prawo, rachunkowość, zarządzanie. Szkolenia proponujemy w kilkunastu miastach w Polsce. 
Realizujemy także szkolenia zamknięte dla określonej grupy i jednostki uwzględniając potrzeby szkoleniowe zlecającego. 
Zapewniamy kadrę wysokiej klasy ekspertów mających wieloletnie  doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych w sferze budżetowej.


Szkolenia wyjazdowe
Uzupełnieniem bogatej oferty AKK są szkolenia wyjazdowe, które w szczególny sposób łączą pozyskiwanie i ugruntowanie wiedzy z aktywnym wypoczynkiem. W atrakcyjnych miejscach turystycznie takie jak : Zakopane, Szczawnica, Wisła, Sopot, realizujemy szkolenia z wysokiej klasy ekspertami. Sięgamy także do miejsc poza granicami Polski : Wiedeń, Budapeszt, Praga.
Proponujemy atrakcyjny program turystyczny, zwiedzanie ciekawych miejsc z przewodnikiem i stała opiekę ze strony przedstawiciela AKK.
Szczegółowa oferta na stronie: www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl

 

Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje o szkoleniach, prześlij nam swoje dane.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr

Biuro w Skierniewicach

(adres do korespondencji)
ul. Składowa 18
96-100 Skierniewice

tel. 601955320

tel. 665870100
e-mail. biuro@akkonline.pl
NIP. 836-186-60-50
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr.2.10/00196/2017

Certyfikat jakości SUS 2.0 nr. DEKRA/SUS/000428

Informujemy, że AKK jest beneficjentem Subwencji Finansowej Tarczy 2.0,

podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

 

www.e-szkolenia-wyjazdowe.pl
www.akkonline.pl